Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นางสาวหนึ่งฤทัย แสงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนคนที่ 5
ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ