Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แจ้งข่าวด่วน

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทางโรงเรียนสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล หากมีความจำเป็นที่จะต้องสอนด้วยระบบทางไกล ผ่าน DLTV  , Video conference หรือทำการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ต่างๆ

  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนและผู้ปกครองตอบแบบสอบถามออนไลน์ตาม Link ด้านล่างเพื่อเป็นการส่งข้อมูลให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบและทำการเตรียมพร้อมต่อไป ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

 ***ขอให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้เห็นและทราบข้อมูลนี้ช่วยกันแชร์ และส่งต่อไปให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง***

Click เพื่อตอบแบบสอบถาม