Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศผลการเรียนของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัภม์ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ประกาศบนหน้าเว็บไซต์/Application/ Facebook Fan page โดยนักเรียนจะสามารถดูผลการเรียนได้ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

click