Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ครูเพ็ญลภา บุญวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรแกนนำการขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันซีมีโอ อาร์อีแอลซี ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก เทมาเส็ก ฟลาวเดชั่นของประเทศสิงคโปร์ และครูเพ็ญลภา บุญวงษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้แก่คุณครูใน สพม.เขต 3 และเขตอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันซีมีโอ อาร์อีแอลซี ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูเพ็ญลภา บุญวงษ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา