Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
ได้จัดทำโครงการ "ปลุกหัวใจผู้หญิง สร้างพลเมืองตื่นรู้ ปลูกหัวใจสังคม" เพื่อให้สังคมเกิดประโยชน์
สุขร่วมกัน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ "งานปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ สวดมนต์ข้าม 26 ศตวรรษ
พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้" นำโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมนี้ ได้อัญเชิญพระพุทธ
ชยันตรีองค์ดำนาลันทา พระผู้เป็นเลิศทางด้านการเยียวยาและปัญญามาประดิษฐาน
ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้สักการะ ในวันอังคาร 25 สิงหาคม 2558
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าฟังบรรยายธรรม
"สื่อสร้างปฏิหาริย์แห่งการตื่น สู่ศีล 5" ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.