Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
โดยนายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะครูที่สอนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558