Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
       แข่งขันบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558
1. นางสาวทิพย์อาภา อรรคพันธุ์ 5/2 รางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์
2. นางสาวณัฐชยาพร เรืองฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ    
3. เด็กหญิงฐิตินาถ อ่อนเกตุพล 3/11 รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    ระดับประเทศจากสภาพระธรรมกถึกคณะสงฆ์ไทย จากสภาพระธรรมกถึกคณะสงฆ์ไทย