Get Adobe Flash player
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
1
นายสุชีพ บุญวงษ์
ปริญญาโท
ผ.อ.
ชำนาญการพิเศษ
2
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการ 
3
นางวิริทธิ์ธร ภาคสุชล
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการพิเศษ
4
นายพรชัย สมพงษ์
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการ 
5
นางอรสา ภู่ทองงาม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
6
นางมณฑา แสงสุกใส
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
7
นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
8
นางกัลยา วงษ์สุวรรณ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
9
นางนงพะงา อุปถัมภ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
10
นางวรลักษณ์ หาญวีระ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
11
นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
12
นางสาวกนกพร โพคณารักษ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
13
นายจีระยุทธ น้อยแดง
ปริญญาตรี
ครู
-
14
นางสาวอภินุช พรมทา
ปริญญาตรี
ครู
-
15
นางอำไพ อ้อสุวรรณ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
16
นางศิริพร ชนะพาล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
17
น.ส.ววราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
18
นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
19
นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
20
นายสมพร ชอบทำดี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
21
นางสุปรานี ชนะโชติ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
22
นางนภัสวรรณ คงรื่น
ปริญญาตรี
ครู
-
23
นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
24
นายอนิรุทธ์  คงสมฤกษ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
25
นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
26
นางนฤมล วัฒนวิกกิจ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
27
นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์
ปริญญาโท
ครู
-
28
นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง
ปริญญาตรี
ครู
-
29
นายนาวิน แป้นเหลือ
ปริญญาตรี
ครู
-
30
นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ์
ปริญญาเอก
ครู
ชำนาญการ
31
นางธีรรัตน์ ไตรเดช
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
32
นายองอาจ สุวรรอาชา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
33
นายจีระ ไวยปิติ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
34
นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
35
นางวิจิตรา ป้องนาค
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
36
นายสมยศ หาญวีระ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
37
นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
38
นายอร่าม ภาคกาย
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
39
นายอัศวิน พุ่มมรินทร์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
40
นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
41
นางสาวสุมาพร เลาะฟอ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
42
นายนรินทร์ แสงสุกใส
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
43
นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
44
นายสมคิด ทองมั่น
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
45
นางชูศรี ทิศาภาค
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
46
นางนุชเนตร อัมพวา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
47
นางนงรัฐ จิตรโอฬาร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
48
นายนิพนธ์ วงศ์เกษม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
49
นางสาววราภรณ์ กลับเป็นสุข
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
50
นางสาวกิตติมา ธนิษวงศ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
51
นางสุนีย์ ขันธวิธิ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
52
นางนนทพร แจ้งกลปาน
ปริญญาตรี
ครู
 -
53
นายธนากร ศรีครุฑ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
54
นายสุมิตร ถามั่งมี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
55
นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
56
นางอนันตภา พิบูลย์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
57
นางสุดารัตน์ บุญวงษ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
58
นางพัชรี ดัดผดุง
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
59
นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร
ปริญญาโท
ครู
-
60
นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร
ปริญญาเอก
ครู
ชำนาญการ
61
นางประภารัตน์ เมฆแสงสี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
62
นางพศวีร์ จันทร์กระจ่าง
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
63
นางเจริญศรี ม่วงพิณ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
64
นางเรณู ขวัญแก้ว
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
65
นางตันติวรรณ แสงแก้ว
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
66
นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
67
นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
68
นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
69
นางจันทนา สิทธิรุ่งเรือง
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
70
นางชุติกาญจน์ ไหลกูล
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
71
นางประภัสราภา จันทรวงศา
ปริญญาโท
ครู
 ชำนาญการ
72
นางสาวศยามล ผูกมิตร
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
73
นางสาวมณธิชา พงษ์โต
ปริญญาโท
ครู 
-
74
นายวสุ อังศุเกียรติถาวร
ปริญญาโท
ครู
 -
75
นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
ปริญญาตรี
ครู 
 
76
นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง
ปริญญาตรี
ครู 
-
77
นายราม เรือนทองดี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
78
นางสาวฐาปนีย์ เทียนมาศ
ปริญญาโท
ครู
-
79
นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง
ปริญญาตรี
ครู 
-
80
นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข
ปริญญาตรี
ครู 
-
81
นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี
ปริญญาตรี
ครู 
-
82
นายอนุพงษ์ จูงใจ
ปริญญาตรี
ครู 
-
83
นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์
ปริญญาโท
ครู
-
84
นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ปริญญาโท
ครู 
-
85
นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
86 นางโสรญา จันหวา ปริญญาโท ครู  
87 นายปิยะเวท ร่วมเผ่าไทย ปริญญาโท ครู  
88 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ปริญญาตรี ครู  -
89 นายพีรวัส ปั้นทองคำ ปริญญาตรี ครู  -
90 นางพัชรี แก้วไสย  ปริญญาตรี ครู  -
91 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ ปริญญาตรี ครู  -
92 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ปริญญาตรี  ครู 
93 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์  ปริญญาตรี ครู  -
94 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ปริญญาโท ครู  -
95 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ปริญญาตรี ครู  -
96 นางสาววรรชมน ทับยาง ปริญญาโท ครู  -
97 นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส ปริญญาตรี ครู  -
98 นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ ปริญญาตรี ครู  -
99 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ปริญญาตรี ครู  -
100 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ปริญญาโท ครูผู้ช่วย  -
101 นายชยพล หงษ์ภู่ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
102 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
103 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
104 นายวรินทร แทนคำ ปริญญาตรี ครู -
105 นางสาวนัฏฐา เลาะวิถี ปริญญาตรี ครู  -
106 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ปริญญาตรี ครู  -
107 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ปริญญาตรี ครู  -
108 นายอานนท์ สุวรรณธัย ปริญญาตรี ครู  -
109 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ปริญญาตรี ครูช่วย -
110 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข  ปริญญาโท  ครู
111 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ปริญญาตรี ครู -
112 นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน ปริญญาตรี ครู  -
113 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ ปริญญาตรี ครู  -
114 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ปริญญาตรี ครู  -
115 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ปริญญาตรี ครูช่วย -
116 นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์ ปริญญาตรี ครูช่วย -
117 นางสาวภาวิณี รังทอง ปริญญาตรี ครู  -
118 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ปริญญาตรี ครู  -
119 นางศลิษา ร้อยศรี ปริญญาตรี ครูช่  -
120 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ปริญญาตรี ครู  -
121 นางศิริรัตน์ สาระกูล ปริญญาตรี ครู  ชำนาญการพิเศษ 
122 นายพิรักษ์ บุญศิริ ปริญญาตรี ครู  -
123 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
124 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ปริญญาตรี  ครูผู้ช่วย
125 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
126 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
127 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
128 นายธารา มาบุญคง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -  
129 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย - 
130 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  
131 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  
132 นางนารินทร์ สุภสุข ปริญญาโท ครู   
133 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ปริญญาโท ครู  ชำนาญการพิเศษ  
134 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ปริญญาตรี ครู  ชำนาญการพิเศษ  
135 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ปริญญาโท ครู ชำนาญการ 
136 นางสาวภัสสร สุดสมัย ปริญญาโท ครู ชำนาญการ  
 137  นายอรรถพล แซ่ย่าง ปริญญาตรี  ครูผู้ช่วย 
138 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
139 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
140 นายกีรติ ไวยบุรี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
141 นายประณต พวงลำเจียก ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
142 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
143 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
144 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
145 นางสาววนิดา ขันติ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
146 นางสาววริศรา ไชยชนะ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
147 นางชนนิกานต์ สามสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ  
148 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
149 นางสาวสาริณี  มาป้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
150 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
151 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]