Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
                  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2524 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)

                   โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2535 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)
 
                     โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2539 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)

                    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2543 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)

  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2547 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)


  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)

                              ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
                                    พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน 
                                ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553 (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)


                                                      (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)

                                                  (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)
                                                     
                                             (คลิกชมภาพขนาดใหญ่)