Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้นนักเรียนจะต้องจำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ได้นะครับ เนื่องจากนักเรียนจะต้องใช้ Username และ Password นี้ ไปจนจบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ทางโรงเรียนจึงกำหนด Username ให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น สิ่งที่นักเรียนต้องจำใน Username คือ 3 ตัวท้าย ก็พอครับ ยกตัวอย่าง Username คือ 57a05-abc แยกเพื่อให้จำง่ายๆดังนี้นะครับ 57 a 05 - abc (57 คือปีการศึกษาที่นักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์, a คือระดับชั้นมัธยมต้น, 05 คือห้องของนักเรียนทับห้า และที่ต้องจำให้ได้คือ 3 ตัวท้าย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกัน)

 

userstd

ส่วน Password เบื้องต้นทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเพียง 3 หลัก เพื่อให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถเปลี่ยน Password หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Username และ Password ของตัวเองที่โรงเรียนให้ไว้เท่านั้น

2. คลิ๊กที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กรอก Username และ Password ของนักเรียนอีกครั้ง 

4. 2

       คลิ๊กที่ Setting

กรอกรายละเอียดของนักเรียน

**หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการในช่อง New password และ Retype new password

**หากไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ปล่อยช่อง New password และ Retype new password ว่างไว้

เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Save และ Logout ตามลำดับ 

 *** Username และ Password ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับ หากมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดโดยใช้ Username ของนักเรียน นักเรียนผู้เป็นเจ้าของ Username ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ดังนั้นนักเรียนควรเก็บรักษา Username และ Password ของนักเรียนไว้ให้ดี อย่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นเอาไปใช้ได้นะครับ 

* หากมีปัญหาในการใช้งาน ให้นักเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะครับ