Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1091484
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
354
1802
354
1066516
68287
72976
1091484

IP ของท่าน: 172.69.63.182
Server Time: 2020-10-25 06:03:50
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


จัดทำโดย : ครูราม เรือนทองดี 


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุลคลและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวถวิล วรเนตร
ปีที่เข้าศึกษา 2469
เลขประจำตัว 420
ถึงแก่กรรม

นางสาวสุภัทรา ประยงค์แย้ม
ปีที่เข้าศึกษา 2472
เลขประจำตัว 672
ถึงแก่กรรม

นางสาวบุญเติม ห่อประทุม
ปีที่เข้าศึกษา 2483
เลขประจำตัว 1659
ถึงแก่กรรม

นางสาวภัทราพรรณ ศรีโยธิน
ปีที่เข้าศึกษา 2484
เลขประจำตัว 1703
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นางชูศรี ศุภประวัติ  
ปีที่เข้าศึกษา 2484
เลขประจำตัว 1713
ถึงแก่กรรม

นางสาวประภาศรี สุดลาภา 
ปีที่เข้าศึกษา 2484
เลขประจำตัว 1746

 น.ส.อุดมลักษณ์ ศาสตร์ประสิทธิ์
ปีที่เข้าศึกษา 2486
เลขประจำตัว 1869


นางอู่สุวรรณ กระต่ายทอง
ปีที่เข้าศึกษา 2488
เลขประจำตัว 2040
ถึงแก่กรรม

นางสำรวย สุขเกษม 
ปีที่เข้าศึกษา 2490
เลขประจำตัว 2170

นางกิ่งกาญจน์ ศาสตร์ประสิทธิ์
ปีที่เข้าศึกษา 2490
เลขประจำตัว 2188

นางสาวจันทร์ฟอง กาญจนวัลย์
ปีที่เข้าศึกษา 2491
เลขประจำตัว 2273

นางสุพิศ พูลเพิ่ม 
ปีที่เข้าศึกษา 2491
เลขประจำตัว 2312

นางสาวสมหมาย กิจจาทร
ปีที่เข้าศึกษา 2492
เลขประจำตัว 2384
อดีตรองผู้อำนวยฝ่ายปกครอง

นางเฉลียวจิต แจ่มปัญญา 
ปีที่เข้าศึกษา 2493
เลขประจำตัว 2415

นางภัทรศรี จียะพันธุ์ 
ปีที่เข้าศึกษา 2493
เลขประจำตัว 2466

นางอารี วีระสัย
ปีที่เข้าศึกษา 2495
เลขประจำตัว 2558

นางนวลอนงค์ คงมิยา 
ปีที่เข้าศึกษา 2496
เลขประจำตัว 2712

นางนงเยาว์ วิโรจน์พันธ์ 
ปีที่เข้าศึกษา 2496
เลขประจำตัว 2738 ถึงแก่กรรม

นางสาวประไพ มุ่งกำจัด
ปีที่เข้าศึกษา 2497
เลขประจำตัว 2510
อดีตผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ระดับ 9

นางวิมล ณ หนองคาย 
ปีที่เข้าศึกษา 2497
เลขประจำตัว 2843

นางอรชร โกมลภิส
ปีที่เข้าศึกษา 2497
เลขประจำตัว 2857

นางสาวจรรยา ดีวงษา
ปีที่เข้าศึกษา 2498
เลขประจำตัว 2945

นางเรวดี นุกูลการ
ปีที่เข้าศึกษา 2502
เลขประจำตัว 3401

นางระวีวรรณ สำราญอยู่ดี 
เลขประจำตัว 3402
ครูชำนาญการพิเศษ
(ถึงแก่กรรม)

นางนงเยาว์ พานเข็ม
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3459
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายชล สุขสมวัฒน์ 
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3474
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี ศุภพงษ์  
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3487
อดีตผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางยุพิน ธีระศรี
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3504
ครูชำนาญการ

นางสาวจีระภา วงศ์กุหมัด
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3586
ครูชำนาญการ

นางจรรยา สุขประเสริฐ 
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3588
อดีตผอ.ร.ร.บางปะอิน

นางสาววิลาวัณย์ สถิตย์วงศ์
ปีที่เข้าศึกษา 2505
เลขประจำตัว 3607
รองผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุดารัตน์ โพธิ์ย้อย 
ปีที่เข้าศึกษา 2503
เลขประจำตัว 3638
ครูชำนาญการ

นางวัฒนี สุขสุเดช 
ปีที่เข้าศึกษา 2507
เลขประจำตัว 3774
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ ใจดี  
ปีที่เข้าศึกษา 2507
เลขประจำตัว 3803
ครูชำนาญการ

นางทิพย์วรรณ หุ่นเจริญ
ปีที่เข้าศึกษา 2508
เลขประจำตัว 3828
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนีย์ จางกิตติรัตน์
ปีที่เข้าศึกษา 2508
เลขประจำตัว 3879
ครูชำนาญการ

นางสุรีย์พร สาธุวงศ์
ปีที่เข้าศึกษา 2508
เลขประจำตัว 3900
ครูชำนาญการ

นางสุรางค์ ตรีราภี
ปีที่เข้าศึกษา 2509
เลขประจำตัว 3962
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ พ่วงศิริ
ปีที่เข้าศึกษา 2509
เลขประจำตัว 3966
ครูชำนาญการ

นางสาวสายหยุด มีมนต์ษม
ปีที่เข้าศึกษา 2510
เลขประจำตัว 473
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2511
เลขประจำตัว 4220
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2511
เลขประจำตัว 4262
ครูชำนาญการ

นางลาวัณย์ สายศิริวิทย์  
ปีที่เข้าศึกษา 2511
เลขประจำตัว 4291
ครูชำนาญการ

นางสาวบุษกร เนตราคม
ปีที่เข้าศึกษา 2511
เลขประจำตัว 4302
ครูชำนาญการ

นางสิริภิญญา แก้วพูลศรี  
ปีที่เข้าศึกษา 2512
เลขประจำตัว 4371
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2512
เลขประจำตัว 4463
ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่เข้าศึกษา 2512
เลขประจำตัว 4511
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2512
เลขประจำตัว 4526
ครูชำนาญการ

นางสมานจิต พงษ์สนาม 
ปีที่เข้าศึกษา 2512
เลขประจำตัว 4591
ครูเชี่ยวชาญ

ปีที่เข้าศึกษา 2513
เลขประจำตัว 4609
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ ป้อมแก้ว
ปีที่เข้าศึกษา 2513
เลขประจำตัว 4744
ถึงแก่กรรม

ปีที่เข้าศึกษา 2514
เลขประจำตัว 4903
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2514
เลขประจำตัว 4927
รองผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ

นางพัชรี ศิลปเสถียรกิจ
ปีที่เข้าศึกษา 2514
เลขประจำตัว 5024

ปีที่เข้าศึกษา 2515
เลขประจำตัว 5345
ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่เข้าศึกษา 2516
เลขประจำตัว 5573
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมารยาท เกษตรภิบาล 
ปีที่เข้าศึกษา 2516
เลขประจำตัว 5699
ครูชำนาญการพิเศษ


ปีที่เข้าศึกษา 2516
เลขประจำตัว 5812
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา พัฒนาพรรณ
ปีที่เข้าศึกษา 2517
เลขประจำตัว 6198
ครูชำนาญการ


ปีที่เข้าศึกษา 2517
เลขประจำตัว 6254
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา เนคมานุรักษ์
ปีที่เข้าศึกษา 2517
เลขประจำตัว 6400
ครูชำนาญการ (ถึงแก่กรรม)

นางประกายวรรณ มณีแจ่ม
ปีที่เข้าศึกษา 2517
เลขประจำตัว 6538
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2517
เลขประจำตัว 6620
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจริญศรี ม่วงพิณ 
เลขประจำตัว 6697
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2518
เลขประจำตัว 7157
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2519
เลขประจำตัว 7249
ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่เข้าศึกษา 2519
เลขประจำตัว 7489
ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่เข้าศึกษา 2519
เลขประจำตัว 7620
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลวรรณ ชุมอักษร 
ปีที่เข้าศึกษา 2520
เลขประจำตัว 7784
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2520
เลขประจำตัว 8358
ครูชำนาญการ

ปีที่เข้าศึกษา 2523
เลขประจำตัว 10153 
ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่เข้าศึกษา 2524
เลขประจำตัว 10936 
ครูชำนาญการพิเศษ
แจ้งนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ทราบ
      วันที่ 31 มีนาคม 2560 จะมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียน ห้องเรียนและครูที่ปรึกษา
ตามโครงการพัฒนาดีมีรางวัล หลังจากเคารพธงชาติแล้ว โดยมอบเกียรติบัตรและ
รางวัลนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของระดับชั้น และสูงสุดของห้องเรียน
และห้องเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดของระดับชั้น และครูที่ปรึกษาห้องนั้น ๆ
      ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดของห้องเรียนมอบให้ครูที่ปรึกษา
แต่ละห้องเป็นผู้มอบให้พร้อมกับการรับสมุด ปพ.6
      เวลา 7.20 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรับเกียรติบัตรและรางวัลหน้าเสาธงรายงานตัว
กับครูกิตติมา และครูพิไลพร ที่ห้งอวิชาการ เพื่อจัดลำดับ เตรียมตัวรับรางวัล
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้โดยผ่านทางเว็บไซต์
โดยรหัสที่ใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้แก่

หมายเลขประจำตัว=รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน01/01/2560
(ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 1 มกราคม 2560 ให้ใส่เป็น 01/01/2560) 

หากนักเรียนคนใดตรวจสอบผลการเรียนแล้วไม่พบ
แสดงว่านักเรียนแจ้งวัน-เดือน-ปีเกิดของนักเรียนผิดต้องทำการมาเปลี่ยนที่ห้องวิชาการ
มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ในทุกๆปี

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการเรียน

Linkสำรอง1

Linkสำรอง2

Linkสำรอง3

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]