Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1299511
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
1927
1740
6770
1277535
76908
51264
1299511

IP ของท่าน: 172.69.62.249
Server Time: 2021-01-27 20:32:52
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

English Program มีชื่อเป็นทางการว่า "โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ" ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมิน
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว การจัดการเรียนการสอน
English Program ยังเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) อีกด้วย นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนและประสบความสำเร็จสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง
ระดับแถวหน้าของประเทศ

     โครงการ English Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและ
ด้านเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดดเด่น
อีกทั้งยังชอบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย นักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน
ได้ทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่เรียนเป็นภาษา
อังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสุขศึกษาการคัดเลือกครูชาว
ต่างประเทศที่ทำการสอนในวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โครงการเน้นการคัด
เลือกครูที่มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู นอกจากนั้น
ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกครูประจำการ เพื่อทำการจัด
การเรียนการสอนร่วมกับครูชาวต่างประเทศ (Co-teacher) ทุกชั่วโมงเรียนที่จัดสอนเป็นภาษา
อังกฤษ เพื่อช่วยนักเรียนตลอดเวลาที่เรียนในโครงการ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนจะมีทั้งครูไทย
และครูชาวต่างประเทศร่วมกันให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่ มีทั้งการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และยังมีความเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาตร์ในเวลาเดียวกัน

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใน English Program จะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 กลุ่มสาระ โดยเฉพาะสาระภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1
    ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
5. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (มีใบรับรองแพทย์)
6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ
1. คัดเลือกด้วยการทดสอบความรู้ 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    และภาษาไทย
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (โดยครูชาวต่างประเทศ)
 
    English Program โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หวังว่าบุตรหลานของท่านเมื่อได้เข้ามาเรียน
จะมีแต่ความอบอุ่น ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการฝึกทักษะ
การคิด มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษมิได้เป็น
สิ่งที่ยากอย่างที่คิด สิ่งที่พิสูจน์ถึงความสำเร็จของนักเรียนจะเห็นได้จากการที่นักเรียนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการตามโอกาสต่าง ๆ

ผลผลิตของนักเรียนในโครงการ
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการ
   EP Open House 2013 "Leap Ahead for ASEAN" กลุ่มโรงเรียนในโครงการ EP/MEP
   ภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการ
   EP Open House 2013 "Leap Ahead for ASEAN" กลุ่มโรงเรียนในโครงการ EP/MEP
   ภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ครั้งที่ 63 ภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการ
  EP Open House 2012 "Get Set for ASEAN" กลุ่มโรงดรียนในโครงการ EP/MEP
  ภาคกลางและภาคตะวันออก
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน Multi Skills งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.เขต 3
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62
   ภาคกลางและภาคตะวันออก

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]