Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1299585
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
2001
1740
6844
1277535
76982
51264
1299585

IP ของท่าน: 172.69.62.249
Server Time: 2021-01-27 21:28:23
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 
โปรดเกล้าพระราชทานพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญ 
พระชนมายุครบ 50 พรรษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา
ขึ้น
พระราชทานนามว่า "โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์" การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2460 
ณ  บริเวณวัดร้าง ชื่อวัดขวาง บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา 
เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน 
แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2461 ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาเรียกว่า
อาคารพระราชทาน 
ปัจจุบันคือ อาคาร 1


     
    สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้จอมพลสมเด็จ
พระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงเรียน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2462 
และเริ่มทำการสอนในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2462

   พ.ศ.2476 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารส่วนอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2476 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จึงมีฐานะเป็นโรงเรียน
สตรีประจำจังหวัด
ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา
และได้รับงบประมาณ 9,800 บาท มาก่อสร้างอาคารพระราชทานเพิ่มเติมให้เป็นอาคาร 2 ชั้น
   พ.ศ.2489 ได้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา
   พ.ศ.2490 ได้รบงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการดัดแปลงโรงไม้ ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารเดิมมา
เป็นที่เรียนของนักเรียนอนุบาล ส่วนที่รับประทานอาหารของนักเรียนสร้างเป็นโรงมุงจากขึ้นแทน
บัดนี้ได้รื้อถอนแล้ว 

   พ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ไปใช้ชื่อเดิม คือ โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2494 

   พ.ศ.2495 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ 350,000 บาท เพื่อสร้างหอประชุม
ขึ้นทางด้านเหนือของโรงเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีพ.ศ.2496 
เปิดใช้เมื่อวันที่ 11
มกราคม พ.ศ.2497 ชั้นล่างใช้เป็นที่ประชุมและโรงอาหารของนักเรียน 
ชั้นบนที่ 4 ห้อง ใช้เป็น
ที่เรียนบัดนี้ได้ทำการรื้อถอนแล้ว เนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรม และการสร้างอาคารเรียน
แบบพิเศษ 6 ชั้น ทดแทนที่เดิม

   พ.ศ.2497 ได้ยุบชั้นเรียนอนุบาลเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้าง
โรงเรียน
อนุบาลขึ้นใหม่ที่ตำบลท่าวาสุกรี
   พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 1,260,000 บาท สร้างอาคารเรียน
แบบ 318 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 
และเปิดใช้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2516 ปัจจุบันคืออาคาร 2 
   พ.ศ.2517 ได้รับคือเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการ คมภ.1 รุ่นที่ 1 และได้รับ
งบประมาณจำนวน 9,870,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2520
ปัจจุบันคือ อาคาร 3 

   พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจึงได้รับ
คัดเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

   พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อถมดินปรับปรุง
บริเวณข้างหลังอาคาร 4 ใช้เป็นแปลงเกษตรในปีนี้ได้รับเลือกจากเขตการศึกษา 6 
ให้เป็น
โรงเรียนดีเด่น และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัล

   พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
เป็นเงิน 208,000 บาท

   พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณ 840,000 บาท และเงินสมทบจากสมาคมศิษย์เก่าจอมสุรางค์
อุปถัมภ์ จำนวน 72,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารพระราชทานให้มีสภาพมั่นคง
และ
สวยสง่างาม

   พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดสร้างอาคารและ
หอประชุม จำนวน 2,000,000 บาท และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม
เรียกว่าหอประชุม 2  
   พ.ศ.2528 ในปีนี้สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างฐาน
พระบรมราชิยานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนินาถ ณ บริหารหน้าอาคาร 2
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2529
  
   พ.ศ.2528 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เข้ารับโล่รางวัลจาก
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มากที่สุด ประจำเขตการศึกษา 6 
   พ.ศ.2529 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
   พ.ศ.2530 ได้อัญเชิญพระบรมราชินยานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนินาถ
ซึ่งสร้างโดยกรมศิลปากรมาประดิษฐานที่หน้าอาคาร 2 ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานที่เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น และได้รับคัดเลือก
จากคณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนดีเด่นในด้านมารยาท
   พ.ศ.2534 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานโล่ห้องสมุดดีเด่น
   พ.ศ.2535 โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2
   พ.ศ.2539
โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 3
   พ.ศ.2543 - โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 4, 
                 - โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก UKAS
                   (ประเทศอังกฤษ)
   พ.ศ.2545 รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ได้คุณภาพดีเยี่ยมและได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน
   พ.ศ.2546 รับโล่รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามโครงการสานสายใยครูสู่ศิษย์จากกระทรวงศึกษาธิการ
   พ.ศ.2547 โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 5
   พ.ศ.2548 นางสาวศศิวรรณ โมกขเสน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
   พ.ศ.2549 - ได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ (Quality School) ระดับเหรียญทอง
15 กิจกรรม
                 - ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่่ น่าทำงาน "สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวิตชีวา"
   พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากบริษัทสยามกลการยามาฮ่า
                 - รางวัลการจัดกิจกรรม "ยอดเยีี่ยม" ลำดับที่ 1 เงินทองของมีค่า
Top 10 & The Best Activity จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.
                 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศ           
   พ.ศ.2551 - รางวัลเหรียญทองการประกวดวงโยธวาทิต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
                 - ชนะเลิศการประกวด Dram Line ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศมาเลเซีย
                 - รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตประเภทสนามชิงแชมป์
โลกที่ประเทศมาเลเซีย


   พ.ศ.2552
- รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติในประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
            - รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ พูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            - รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทเดี่ยวจะเข้
            - รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทเพลงคุณธรรม
   พ.ศ.2553 - โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 6
            - ชนะเลิศระดับจังหวัด ประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัด   
            - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
            - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
            - ชนะเลิศระดับภาคกลาง ในการแข่งขันและการนำเสนอผลงาน "โรงเรียนมาตรฐานสากล"
กิจกรรมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบ
เป็นภาษาอังกฤษ 
   
   พ.ศ.2554
 - ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. รอบที่ 3 ในระดับดีมาก
                 - ได้รับการประเมินสุดยอดส้วมประจำจังหวัด

   พ.ศ.2555 ผ่านการประเมินยกระดับจากห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว
(ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
   พ.ศ.2556 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 7
                 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี "ทุ่งหันตรา"
   พ.ศ.2557 - โรเงรียนต้นแบบอาเซียน ของ สพม.3
                 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา
                 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโต๊ะหมู่บูชา เทศกาลวันวิสาขบูชา
พุทธบารมีสองแผ่นดิน ประจำปี 2557
                 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน "การส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ประเภททีม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จ.นนทบุรี

                  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำนักวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

                  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ "หนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"
สำนักวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา


 

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]