Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1299311
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
1727
1740
6570
1277535
76708
51264
1299311

IP ของท่าน: 172.69.63.72
Server Time: 2021-01-27 19:20:03
Error:
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED               โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
                      --------------------------------------------

     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  โดยใช้ชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในรายวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบลดระยะเวลาเรียน เพื่อให้มีเวลาเหลือสำหรับ
การสอนเสริมมุ่งหวังเพื่อจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ  ต่อมาในปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.
ให้เป็น 1 ใน 207 โรงเรียน  ที่ต้องจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
จึงต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ สสวท. รับนักเรียนที่เรียนโครงการพิเศษเดิมของโรงเรียนเข้า
โครงการด้วย จึงถือว่าโรงเรียนได้ผลิตนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นแรกตั้งแต่
ปีการศึกษา 2552 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554
     จากการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการในระดับหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษา คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการดำเนินโครงการ  ครูผู้สอนนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน  มีความคิดเห็นว่า  การดำเนินงานของโครงการทั้งในด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก และนักเรียน
รุ่นแรกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างสูง สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ในสาขา
ที่นักเรียนต้องการ  และศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ได้ถึง  ร้อยละ  83.33  ของนักเรียนในโครงการ 
จึงเป็นข้อยืนยันได้ว่าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ได้บริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการของ สพฐ.

 วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
      ตามศักยภาพ
 2. เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
  3. เพื่อปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง
  4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

     การจัดสาระการเรียนรู้ และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  และหลักสูตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ.2551 ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเน้นวิชาเลือก
  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาผู้มี
  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดพร้อมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งสนอง
  นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยวิชา IS (Independent Study)โครงสร้างหลักสูตร
  จึงมีลักษณะดังนี้

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      พุทธศักราช  2551

  2. เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ  และโสด

  3. ไม่จำกัดพื้นที่

  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ,2 และภาคเรียนที่ 1 ของ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  รวม 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า 3

   5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 1

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  หลักฐานในการสมัคร

  1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กำหนด และผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
       ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร และต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน
       ที่กำลังศึกษา
  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา ทะเบียนบ้าน
       ตัวจริงของผู้สมัคร (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
  3. ปพ 1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษา
       อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
       ปีการศึกษา 2555
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

   แหล่งเรียนรู้

   - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM)

   - สวนนงนุช

   - สวนเสือศรีราชา

   - คณะวิทยาศาสตร์  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

   - คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

   - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ

   - กิจกรรมสร้างอุดมการณ์ทางวิทยาศาสตร์

   - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

   - ค่ายเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม

   - ฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์

   - เพิ่มความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

   - การแนะแนวการศึกษาต่อ

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]