Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1299532
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
1948
1740
6791
1277535
76929
51264
1299532

IP ของท่าน: 172.69.63.66
Server Time: 2021-01-27 20:41:13
Error:
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILEDแนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
    โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้ขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยจะเปิดดำเนินการในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน  รับนักเรียนหญิงจำนวน  36  คน
วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
      ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ให้มีความรู้ความสามารถตามแผนการเรียน
      ที่นักเรียนมีความถนัดและมีความสนใจ
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
      สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมี
      ประสิทธิภาพ
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้น มีจิตวิทยาศาสตร์
      และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อันจะส่งผลต่อการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์
      คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ 
  และประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ ในสาขาวิชาอื่นได้ และใช้ในการศึกษา
  ต่อระดับชั้นที่สูงขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์

การจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. 
จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. 
จัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
    คณิตศาสตร์
3. 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ ดังนี้
    3.1  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
           ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์  Walk  Rally ,ค่ายธรณีวิทยา 
           ค่ายพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
    3.2 ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการบรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำการทำ
          ปฏิบัติการ โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ 
          ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร
1. จำนวนรับต่อห้องเรียน
    รับนักเรียนหญิง  จำนวน 1  ห้องเรียน   จำนวน  36  คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551
          ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัคร
   2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
         และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
   2.3 เป็นโสด
   2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
   2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อม ที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
การมอบตัวเข้าเรียน
1. ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
    ณ  ห้องที่ทางโรงเรียนกำหนด โดยใช้หลักฐานดังนี้
    
ใบมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด ปพ. 1 : ป  หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบ
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉบับจริงและฉบับสำเนาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง  1  ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน  บิดา  มารดา   และผู้ปกครอง
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  1  รูป
การสอนเสริมพิเศษ
    โรงเรียนจัดสอนเสริมพิเศษ โดยเรียนล่วงหน้าเนื้อหาวิชาภาคเรียนต่อไป        
    ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย
    เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 เป็นเวลา 3  สัปดาห์ 
    ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในโครงการเงินแรกเข้า  10,000 บาท  
    ค่าเรียนเสริมพิเศษ 1,500 บาท 
    ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ  6,000 บาท   
การสอบคัดเลือก 
วิชาที่สอบ   ดังนี้

เวลา

วิชา

09.00 น. – 11.00 น.

คณิตศาสตร์

11.05 น. – 11.45 น.

ภาษาไทย

พักกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.

วิทยาศาสตร์

14.35 น. – 15.15 น.

ภาษาอังกฤษ

15.20 น. – 16.00 น.

สังคมศึกษา

หมายเหตุ   ให้นักเรียนเตรียมปากกา และดินสอ 2B มาในวันสอบโดยวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบข้อเขียน และเลือกตอบ ส่วนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาเป็นแบบเลือกตอบ
ประกาศผลสอบ พร้อมรายงานตัวรับทราบผล ณ ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษ อาคาร 5 ชั้น 2
การรายงานตัว
     ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน  พร้อมชำระเงินแรกเข้า 
จำนวน  10,000 บาท วันที่ 3 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.              
ณ ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษ  อาคาร 5 ชั้น 2
     ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
หลักฐานการสมัคร
  1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กำหนด (จำหน่ายพร้อมคู่มือการสมัคร)
  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
      (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)
  3. ปพ.1 : ป  หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า  หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่กำลังศึกษาอยู่ใน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  หรือเทียบเท่า

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]