Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เบอร์โรงเรียน 035-252269 – 70    Fax : 035-328274
หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ใช้ประจำการมีจำนวนทั้งสิ้น 50 หมายเลข

หน่วยงาน
หมายเลข
หน่วยงาน
หมายเลข

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

    101

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

127

ห้องผ้า 1

102

ภาษาไทย

128

งานการเงิน

103

ห้องสมุดกลาง (ชั้น 2)

129

สุขศึกษา/พลานามัย

104

ห้องจัดเก็บพัสดุ ร.ร.

130

ศิลปศึกษา

105

ห้องโสตทัศนศึกษา 5

131

คณิตศาสตร์

106

งานปรับซ่อม/ครูธนากร

132

ภาษาต่างประเทศ

107

งานแนะแนว

133

หมวดเกษตร

108

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

134

ห้องโสตทัศนศึกษา 4

109

ร้านค้าสหกรณ์

135

งานอาคารสถานที่

110

EP

136

โรงยิม

111

ห้องพยาบาล

138

วิทยาศาสตร์

113

คณะกรรมการนักเรียน

139

โครงการอาหารกลางวัน

114

หมวดกิจกรรม

140

สำนักงานอำนวยการ

115

ดนตรีสากล

141

ห้องคอมพิวเตอร์ 1

116

ห้องไฟฟ้า/ครูคมสัน

142

หมวดพักครูคอมพิวเตอร์

117

ห้องครูเวรชาย

143

ห้องคอมพิวเตอร์ 4

118

อาคาร 5 ชั้น 4

144

งาน รปภ./ป้อมยาม

119

หมวดวิชาอุตสาหกรรม

145

สังคม

121

งานสารสนเทศ

146

หมวดคหกรรม

122

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค (ชั้น 3)

150

งานพัสดุ/เอกสารการพิมพ์

123

ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

151

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

125

ห้องเรียนพิเศษ (อาคาร 5)

152

ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

126

ห้องครูเวรหญิง
      155

ข้อมูล  ณ วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557 งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารงานบุคคล