Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

802281
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
459
2732
459
786883
24538
83883
802281

IP ของท่าน: 162.158.79.108
Server Time: 2020-07-12 04:21:37
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประวัติและผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่เกิด : เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ยู่ปัจจุบัน : 333/65 หมู่ 1 (หมู่บ้านชัยวิจิตร) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2531 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2545 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.การบริหารการศึกษา)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ.2555 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ.2555 การอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวน (วินัยร้ายแรง) สพฐ.

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.2533  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี กรมสามัญศึกษา
- พ.ศ.2536  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกุล" จังหวัดสระบุรี กรมสามัญศึกษา
- พ.ศ.2537 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ กรมสามัญศึกษา
- พ.ศ.2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ.2549 ครูชำนาญการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- พ.ศ.2549 รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมป์" 
                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 - พ.ศ.2550 รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานกูล"
                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- พ.ศ.2552 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต1
- พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
- พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุ่งมน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- พ.ศ.2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
- พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
- พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ

วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตุลาคม 2562

เหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ.

กันยายน

รางวัลพระพฤหัสบดี

กลุ่ม 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 สิ่งหาคม 2562

โล่โครงงานอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ

สมเด็จพระสังฆราชฯ

6 สิงหาคม 2562

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เขตตรวจราชการที่ 2

28 มิถุนายน 2562

 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

คุรุสภา

9 พฤษภาคม 2562

ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 

 

 

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]