Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก