แสดงข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียนเป็นระดับชั้น
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่มา คิดเป็น(เปอร์เซนต์) ดูแยกห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 499 84.29
มัธยมศึกษาปีที่ 2 460 86.14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 434 81.43
มัธยมศึกษาปีที่ 4 369 74.10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 338 69.69
มัธยมศึกษาปีที่ 6 268 63.36
รวมนักเรียนมาทั้งสิ้น 2368 77.26