แสดงข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียนเป็นระดับชั้น
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่มา คิดเป็น(เปอร์เซนต์) ดูแยกห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 0.85
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 1.36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 1.04
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 0.21
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 0.41
รวมนักเรียนมาทั้งสิ้น 21 0.66