การแสดงผลแบบ Realtime จะเปลี่ยนทุก 10 วินาที
รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนวันที่ 23/01/2020 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น2368 คน
คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 77.26 เปอร์เซนต์
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา รูป
31921 กัญญาพัชร์ การเพชร 4 7 8 09:17:44
32022 ขวัญชนก จุลเมือง 4 7 12 09:15:18
31875 จิราวรรณ ดีบุก 4 11 1 08:46:02
32241 รินรดา ปิ่นประเสริฐ 4 8 44 08:27:27
31042 เจกิตาน์ ปิ่นประเสริฐ 6 3 37 08:27:25
32436 พรธิตา ขำคม 3 2 24 08:25:36
33403 ธนัชพร โสดาวัง 2 12 18 08:22:35
30744 กฤตยา โสดาวัง 6 10 9 08:22:17
30627 วชิราภรณ์ สุนิมิตร 6 4 1 08:19:31
32912 สาธิตา ชนะโชติ 6 3 43 08:17:03
32275 สุภาภัค เอกรักดนตรี 4 9 44 08:09:08
33097 ศิรภัสสร สิริปริญญา 2 4 32 08:06:32
33041 นราธิป ทิมสถิตย์ 2 3 16 08:04:35
32388 ปานเพชร ป่าตุ้ม 3 1 26 08:01:24
32203 มนัตสวี พลายงาม 4 11 29 08:00:53
30623 ภัณฑิรา ฮาราดะ 6 10 4 07:58:09
30622 ภัคจิรา ฮาราดะ 6 10 3 07:57:58
32932 อรกนก ตะเภาทอง 6 6 43 07:57:44
33865 นูรอัยนี โชติมณี 1 8 22 07:57:40
31515 รวิสรา จินาเกตุ 5 10 33 07:57:23
30967 พันพัสสา ศรีสุข 6 11 28 07:56:13
31574 ศิรดา ทรงไตรย์ 5 8 27 07:55:13
31641 ธันยชนก นาคอร่าม 5 4 37 07:55:08
31462 มนัสวี พานิชวงศ์ 5 10 21 07:53:54
32948 พัชราภรณ์ ยิ้มยวน 6 11 43 07:53:41
30632 ศิวาพร จำปาศักดิ์ 6 10 5 07:52:44
30990 อุสิชา ยุวดีนิเวศ 6 10 27 07:52:28
32255 ณัฏฐนันท์ พริกบุญจันทร์ 4 2 36 07:52:24
33714 ชุติกาญจน์ ทรัพย์สุขสำราญ 1 5 9 07:52:05
33184 อรุณี ศรีม่วง 2 6 39 07:51:33
ถัดไป หน้าสุดท้าย
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ [email protected]