การแสดงผลแบบ Realtime จะเปลี่ยนทุก 10 วินาที
รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนวันที่ 26/02/2021 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น18 คน
คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.57 เปอร์เซนต์
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
31419 รุจิรากรณ์ ประสงค์เศษ 6 7 11 13:14:07
34813 ปาลาวี ธนะโชติ 4 12 11 12:25:14
34194 ธนพร ธนาวุธิไกร 1 1 12 11:48:34
33830 ภูริชญา แสงเวช 2 7 33 10:23:18
32461 อารียา สายทองคำ 4 8 5 09:56:26
32882 เณศรา แก้วแจ่ม 4 8 39 09:36:49
32570 จิณณพัต ดีแสวง 4 10 15 09:09:02
34286 ภคพร ศรีมหาโพธิ์ 1 3 23 08:44:32
34280 ธาราทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ 1 3 17 08:44:29
34275 ณัฐชา แก้วมั่นธรรม 1 3 12 08:44:25
33824 พิมพกานต์ โพธิ์เกตุ 2 7 27 08:35:53
34266 เขมจิรา ธนาฤทธิกุล 1 3 3 08:25:39
32099 พรรวษา กลั่นใสสุข 5 1 10 08:15:37
33838 สุประวีณ์ จำเนียร 2 7 41 07:45:09
33831 มานิตา เกิดแก้ว 2 7 34 07:45:03
31698 ธนวรรณ ชูชัยยะ 6 1 22 07:19:56
34027 จุฑามณี เอกพันธ์ 2 12 2 07:06:48
33834 วชิราพร บุตรแก้ว 2 7 37 07:06:46
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ [email protected]