ส่งข้อมูลแผนงานปีการศึกษา 2563
     
แบบฟอร์มแผนงาน
     
1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
8.   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.   โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา(EP) ม.ต้น
10.   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
11.   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
12.   โครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ(IP) ม.ปลาย
13.   กลุ่มงานวิชาการ
14.   กลุ่มบริหารงานบุคคล
15.   กลุ่มบริหารทั่วไป
16.   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17.   สำนักงานผู้อำนวยการ