การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
-๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
-๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริทารและการจัดการ
-๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
-๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
-๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
-๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
-๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอี้อต่อการจัดการเรียนรู้
-๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำโปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
-๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
-๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก
-๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
-๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้