ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ปริญญาโท ผ.อ. ชำนาญการพิเศษ
2  นายพรชัย สมพงษ์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
3  นายธนเดช  สายทัศน์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
4 นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
5 นายอธิภัทร  ดนุจโรจน์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
6 นางอรสา ภู่ทองงาม ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
7 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
18 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
19 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
10 นายจีระยุทธ น้อยแดง ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
11 นางสาวอภินุช พรมทา ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
12 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
13 นางศิริพร ชนะพาล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
14 นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
15 นายดำรงค์ศักดิ์  เพชรงาม ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
16 นายสมพร ชอบทำดี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
17 นางสุปรานี ชนะโชติ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
18 นางนภัสวรรณ คงรื่น ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
19 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
20 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
21 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
22 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
23 นายนาวิน แป้นเหลือ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
24 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
25 นางวิจิตรา ป้องนาค ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
26 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
27 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
28 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
29 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
30 นายนรินทร์ แสงสุกใส ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
31 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
32 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
33 นางสาวกิตติมา ธนิษวงศ์ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
34 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
35 นางนนทพร แจ้งกลปาน ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
36 นายสุมิตร ถามั่งมี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
37 นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
38 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
39 นางพัชรี ดัดผดุง ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
40 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
41 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ปริญญาเอก ครู ชำนาญการ
42 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
43 นางเจริญศรี ม่วงพิณ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
44 นางเรณู ขวัญแก้ว ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
45 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
46 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
47 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
48 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
49 นางประภัสราภา จันทรวงศา ปริญญาโท ครู  ชำนาญการ
50 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
51 นางศยามล ศุภเวที ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
52 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
53 นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
54 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
55 นายราม เรือนทองดี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
56 นางสาวฐาปนีย์ เทียนมาศ ปริญญาโท ครู
57 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ปริญญาตรี ครู
58 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ปริญญาตรี ครู
59 นายอนุพงษ์ จูงใจ ปริญญาตรี ครู
60 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
61 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ปริญญาโท ครู
62 นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
63 นางโสรญา จันหวา ปริญญาโท ครู
64 นายปิยะเวท ร่วมเผ่าไทย ปริญญาโท ครู  –
65 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ปริญญาตรี ครู
66 นางพัชรี แก้วไสย ปริญญาตรี ครู
67 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ ปริญญาตรี ครู
68 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ปริญญาตรี  ครู
69 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์  ปริญญาตรี ครู
70 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ปริญญาโท ครู
71 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ปริญญาตรี ครู
72 นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส ปริญญาตรี ครู
73 นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ ปริญญาตรี ครู
74 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ปริญญาตรี ครู
75 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ปริญญาโท ครู 
76 นายชยพล หงษ์ภู่ ปริญญาตรี ครู 
77 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ปริญญาตรี ครู 
78 นางนภัทรชนก  ทรงพินิจ ปริญญาตรี ครู 
79 นายวรินทร แทนคำ ปริญญาตรี ครู
80 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ปริญญาตรี ครู
81 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ปริญญาตรี ครู
82 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ปริญญาโท ครู
83 นายอานนท์ สุวรรณธัย ปริญญาตรี ครู
84 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ปริญญาตรี ครู
85 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล  ปริญญาโท  ครู  ชำนาญการ
86 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ปริญญาตรี ครู
87 นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน ปริญญาตรี ครู
88 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ ปริญญาตรี ครู
89 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ปริญญาตรี ครู
90 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ปริญญาตรี ครู
91 นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์ ปริญญาตรี ครู
92 นางสาวภาวิณี รังทอง ปริญญาตรี ครู
93 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ปริญญาตรี ครู
94 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ปริญญาโท ครู
95 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ปริญญาตรี ครู
96 นายพิรักษ์ บุญศิริ ปริญญาโท ครู  –
97 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ปริญญาตรี ครู
98 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ปริญญาตรี ครู
99 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ปริญญาตรี ครู
100 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ปริญญาตรี ครู
101 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ปริญญาตรี ครู
102 นายธารา มาบุญคง ปริญญาตรี ครู
103 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ปริญญาตรี ครู
104 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล ปริญญาตรี ครู
105 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ปริญญาโท ครู
106 นางนารินทร์  สุภสุข ปริญญาโท ครู
107 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ปริญญาโท ครู  ชำนาญการพิเศษ
108 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
109 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
110 นางสาวภัสสร สุดสมัย ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
111 นายอรรถพล แซ่ย่าง ปริญญาตรี ครู   คศ.1
112 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ปริญญาตรี ครู  คศ.1
113 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ปริญญาตรี ครู  คศ.1
114 นายกีรติ ไวยบุรี ปริญญาตรี ครู  คศ.1
115 นายประณต พวงลำเจียก ปริญญาตรี ครู  คศ.1
116 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ปริญญาตรี ครู  คศ.1
117 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ปริญญาตรี ครู  คศ.1
118 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ปริญญาตรี ครู  คศ.1
119 นางสาววนิดา ขันติ ปริญญาตรี ครู  คศ.1
120 นางสาววริศรา ไชยชนะ ปริญญาตรี ครู  คศ.1
121 นางชนนิกานต์ สามสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
122 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
123 นางสาวสาริณี มาป้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
124 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
125 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
126 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ปริญญาตรี ครู
127 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
128 นางสาวมนัสนันท์ สังขบุญชู ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
129 นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
130 นางสาวสุจิตรา  สินธุแสง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
131 นางสาวณัฎฐ์ชฎามนฑ์  สัมมาชีพ ปริญญาตรี ครู
132 นายกล้าณรงค์  พรมมี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
133 นางสาวเกษศิรินทร์  ขันธศุภ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
134 นายพิบูลย์  ชมสมบัติ ปริญญาตรี ครู
135 นางสาวอมรรัตน์  ศรีกวนชา ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
136 นางสาวชุลีวรรณ ตันสมบูรณ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
137 นายสุรชา  แสงทรัพย์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
138 นางสาวสุฑาศิณี  ตุ้มหอม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
139 นายสุทาเทพ  วิธูรัตน์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
140 ณัฐมล  เจนใจ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
141 นายอานนท์   จันทรมุข ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
142 นางพัชรินทร์  ภักดีสมัย ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
143 นายณัฐพล  ฝักคูณ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
144 นายฤทธิลักษณ์  พิชัยคำ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
145 ว่าที่ร้อยตรีวัตรสิตรา  น้ำเพชร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
146 นายชยกฤต ขำเถื่อน ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
147 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐฺ์ เกตุพร ปริญญาตรี ครู
148 นางสาวภรมินทร์ โสภาพล ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
149 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
150 นายเจนภพ ธีระวิทย์ ปริญาตรี ครูผู้ช่วย