ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ปริญญาเอก ผ.อ. ชำนาญการพิเศษ
2 นางวิริทธิ์ธร ภาคสุชล ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการพิเศษ
3 นายพรชัย สมพงษ์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
4 นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์ ปริญญาโท รอง ผ.อ. ชำนาญการ
5
6 นางอรสา ภู่ทองงาม ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
7 นางมณฑา แสงสุกใส ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
8 นางนงพะงา อุปถัมภ์ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
9 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
10 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
11 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
12 นายจีระยุทธ น้อยแดง ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
13 นางสาวอภินุช พรมทา ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
14 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
15 นางศิริพร ชนะพาล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
16 นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
17 นายดำรงค์ศักดิ์  เพชรงาม ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
18 นายสมพร ชอบทำดี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
19 นางสุปรานี ชนะโชติ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
20 นางนภัสวรรณ คงรื่น ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
21 นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
22 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
23 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
24 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
25 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
26 นายนาวิน แป้นเหลือ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
27 นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ์ ปริญญาเอก ครู ชำนาญการ
28 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
29 นางวิจิตรา ป้องนาค ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
30 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
31 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
32 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
33 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
34 นายนรินทร์ แสงสุกใส ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
35 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
36 นายสมคิด ทองมั่น ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
37 นางชูศรี ทิศาภาค ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
38 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
39 นางสาวกิตติมา ธนิษวงศ์ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
40 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
41 นางนนทพร แจ้งกลปาน ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
42 นายสุมิตร ถามั่งมี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
43 นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
44 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
45 นางพัชรี ดัดผดุง ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
46 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
47 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ปริญญาเอก ครู ชำนาญการ
48 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
49 นางเจริญศรี ม่วงพิณ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
50 นางเรณู ขวัญแก้ว ปริญญาโท ครู ชำนาญการพิเศษ
51 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
52 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
53 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
54 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
55 นางประภัสราภา จันทรวงศา ปริญญาโท ครู  ชำนาญการ
56 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
57 นางศยามล ศุภเวที ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
58 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
59 นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
60 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
61 นายราม เรือนทองดี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
62 นางสาวฐาปนีย์ เทียนมาศ ปริญญาโท ครู
63 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง ปริญญาโท ครู
64 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ปริญญาตรี ครู
65 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ปริญญาตรี ครู
66 นายอนุพงษ์ จูงใจ ปริญญาตรี ครู
67 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
68 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ปริญญาโท ครู
69 นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
70 นางโสรญา จันหวา ปริญญาโท ครู
71 นายปิยะเวท ร่วมเผ่าไทย ปริญญาโท ครู  –
72 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ปริญญาตรี ครู
73 นางพัชรี แก้วไสย ปริญญาตรี ครู
74 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ ปริญญาตรี ครู
75 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ปริญญาตรี  ครู
76 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์  ปริญญาตรี ครู
77 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ปริญญาโท ครู
78 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ปริญญาตรี ครู
79 นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส ปริญญาตรี ครู
80 นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ ปริญญาตรี ครู
81 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ปริญญาตรี ครู
82 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ปริญญาโท ครูผู้ช่วย
83 นายชยพล หงษ์ภู่ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
84 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
85 นางนภัทรชนก  ทรงพินิจ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
86 นายวรินทร แทนคำ ปริญญาตรี ครู
87 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ปริญญาตรี ครู
88 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ปริญญาตรี ครู
89 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ปริญญาโท ครู
90 นายอานนท์ สุวรรณธัย ปริญญาตรี ครู
91 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ปริญญาตรี ครู
92 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล  ปริญญาโท  ครูชำนาญการ
93 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ปริญญาตรี ครู
94 นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน ปริญญาตรี ครู
95 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ ปริญญาตรี ครู
96 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ปริญญาตรี ครู
97 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ปริญญาตรี ครู
98 นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์ ปริญญาตรี ครู
99 นางสาวภาวิณี รังทอง ปริญญาตรี ครู
100 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ปริญญาตรี ครู
101 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ปริญญาโท ครู
102 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ปริญญาตรี ครู
103 นายพิรักษ์ บุญศิริ ปริญญาโท ครู  –
104 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ปริญญาตรี ครู
105 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ปริญญาตรี ครู
106 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ปริญญาตรี ครู
107 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ปริญญาตรี ครู
108 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ปริญญาตรี ครู
109 นายธารา มาบุญคง ปริญญาตรี ครู
110 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ปริญญาตรี ครู
111 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล ปริญญาตรี ครู
112 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ปริญญาโท ครู
113 นางนารินทร์  สุภสุข ปริญญาโท ครู
114 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ปริญญาโท ครู  ชำนาญการพิเศษ
115 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ปริญญาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
116 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
117 นางสาวภัสสร สุดสมัย ปริญญาโท ครู ชำนาญการ
118 นายอรรถพล แซ่ย่าง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
119 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
120 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
121 นายกีรติ ไวยบุรี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
122 นายประณต พวงลำเจียก ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
123 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
124 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
125 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
126 นางสาววนิดา ขันติ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
127 นางสาววริศรา ไชยชนะ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
128 นางชนนิกานต์ สามสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ
129 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
130 นางสาวสาริณี มาป้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
131 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
132 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
133 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ปริญญาตรี ครู
134 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
135 นางสาวมนัสนันท์ สังขบุญชู ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
136 นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร ปริญญาตรี ครู
137 นางสาวสุจิตรา  สินธุแสง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
138 นางสาวณัฎฐ์ชฎามนฑ์  สัมมาชีพ ปริญญาตรี ครู
139 นายกล้าณรงค์  พรมมี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
140 นางสาวเกษศิรินทร์  ขันธศุภ ปริญญาโท ครู
141 นายพิบูลย์  ชมสมบัติ ปริญญาตรี ครู
142 นางสาวอมรรัตน์  ศรีกวนชา ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
143 นางสาวชุลีวรรณ ตันสมบูรณ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
144 นายสุรชา  แสงทรัพย์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
145 นางสาวสุฑาศิณี  ตุ้มหอม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
146 นายสุทาเทพ  วิธูรัตน์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
147 ณัฐมล  เจนใจ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
148 นายอานนท์   จันทรมุข ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
150 นางพัชรินทร์  ภักดีสมัย ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
151 นายณัฐพล  ฝักคูณ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
152 นายฤทธิลักษณ์  พิชัยคำ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
153 ว่าที่ร้อยตรีวัตรสิตรา  น้ำเพชร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
154 นายชยกฤต ขำเถื่อน ปริญญาโท ครู
155 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐฺ์ เกตุพร ปริญญาตรี ครู
156 นางสาวพรมินทร์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย