1. ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)     จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)  Chomsurang Upatham School
อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2. ชื่อผู้อำนวยการ         ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
3. วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง    1  มิถุนายน  2462
4. ที่ตั้งโรงเรียน            117  หมู่ 5  ถนนอู่ทอง  ตำบลหอรัตนไชย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
5. ติดต่อโรงเรียน          โทรศัพท์  035-252270      โทรสาร  035-328274
Email:  chomsurang@hotmail.co.th
Website:  www.chomsurang.ac.th
6. เขตที่ตั้งโรงเรียน       เขตการปกครอง  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริเวณที่ตั้งเดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดขวาง  มีเนื้อที่  18  ไร่  1 งาน  38  ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ              ติดต่อกับโรงเรียนอรุณประเสริฐ และแหล่งชุมชนวัดประสาท
ทิศใต้                  ติดต่อกับสำนักงานที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหล่งชุมชน
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับถนนอู่ทอง
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับคลองมหาไชย
7. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. มีเขตพื้นที่บริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา 8 ตำบล ได้แก่
*  ตำบลหอรัตนไชย
*  ตำบลท่าวาสุกรี
*  ตำบลคลองสวนพลู
*  ตำบลประตูชัย
*  ตำบลไผ่ลิง
*  ตำบลเกาะเรียน
*  ตำบลกระมัง
*  ตำบลหันตรา
      ตราสัญลักษณ์
คลิกเปิดภาพขนาดใหญ่
   ปรัชญาของโรงเรียน
            “มีวินัย   ใจสะอาด   เปรื่องปราดวิชา   กีฬาเด่น”
(Excellence in discipline,virtue, academic and sports)
   ความหมาย
             โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  ภารกิจของโรงเรียนจึงเป็นไปเพื่อความปรารถนา 3 ประการ คือ
ประการหนึ่ง    ให้นักเรียนมีความประพฤติดี
ประการสอง    ให้นักเรียนมีความรู้
ประการสาม    ให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงและมีพลานามัยสมบูรณ์

ประการหนึ่ง   ให้นักเรียนมีความประพฤติดี  หมายถึง  โรงเรียนจะพยายามทุกวิถีทางที่จะสั่งสอนอบรมนักเรียนให้เป็น  ผู้มีจริยธรรม  ศีลธรรม  มีวินัยในตนเอง  ให้มุ่งปฏิบัติในทางที่ดี   ของสังคม  นำมาซึ่งประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม

ประการสอง   ให้นักเรียนมีความรู้  หมายถึง โรงเรียนจะพยายามสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีความรู้ตามหลักสูตร  และมีความสามารถเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาในระดับสูง  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามพื้นความรู้ที่นักเรียนได้เลือกเรียน

ประการสาม   ให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงและมีพลานามัยสมบูรณ์  หมายถึงโรงเรียน จะพยายามฝึกฝนอบรมให้นักเรียนรู้จักและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาซึ่งสามารถป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้  ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
   คติธรรม
     อติวิชชา    สุวโจ  “วิชาดี    วจีงาม”

สีประจำโรงเรียน

                                        สีประจำโรงเรียน  คือ  สีกรมท่าและสีขาว
 สีกรมท่า : เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่า เป็นโรงเรียนในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 สีขาว     : เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่า โรงเรียนจะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นกุลสตรีที่งาม  พร้อมทั้ง
กาย  วาจา  ใจ

   ดอกไม้ประจำโรงเรียน
**  ดอกสารภี  **

    ปรัชญาของโรงเรียน
“มีวินัย ใจสะอาด เปรื่องปราดวิชา กีฬาเด่น”

     เอกลักษณ์ลูกจอม
1. แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย  ถูกระเบียบของโรงเรียน
2. เป็นผู้มีระเบียบวินัย
3. มีมารยาทอ่อนน้อม  วาจาสุภาพ  อ่อนโยน
4. เคารพเชื่อฟังครู – อาจารย์ทุกท่าน
5. ขยัน  อดทน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  กตัญญู
6. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลทั่วไป

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
                                           เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สร้างคนดีสู่สังคมไทย ก้าวไกลสู่สังคมโลก
(Shape good citizens for Thai and global society)

                              โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน 6 ครั้ง
                                         – ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2524
– ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2535
– ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2539
– ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2543
– ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2547
– ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2553
(ฉลองรางวัลพระราชทาน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554)
– ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558
เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559
ฉลองรางวัลพระราชทานครั้งที่ 7 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

– โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระดับเหรียญทอง
– โรงเรียนนำร่องโรงเรียนมาตรฐานสากล
– โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึกษา
ปีการศึกษา 2555
– โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
– โรงเรียนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3