ที่ ชื่อ – นามสกุล ปีการศึกษา ระดับ
คนที่ 1 นางสาวศตนันท์  ธาราแสวง 2522 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 2 นางสาวสุนันท์  นัยทรัพย์ 2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 3 นางสาววีนา  พฤทธิ์ตระกูล 2523 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 4 เด็กหญิงจินตนา  สันติตรานนท์ 2524 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 5 นางสาวกุหลาบ  เรืองยุบล 2526 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 6 นางสาวศิริพร  ศารทะประภา 2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 7 นางสาวนงลักษณ์  อธิพงษ์อรภรณ์ 2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 8 นางสาวแสงอุษา  ตวงสุวรรณ 2529 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 9 นางสาวชุติมา  เกิดพิทักษ์ 2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 10 นางสาวเกยุรี  เจริญผล 2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 11 เด็กหญิงศศิวรรณ  โมกขเสน 2548 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 12 เด็กหญิงภัทรนันท์  อุดมสิทธิโชติ 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น


นางสาวแสงอุษา ตวงสุวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2529 

เด็กหญิงศศิวรรณ  โมกขเสน นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2548

เด็กหญิงภัทรนันท์  อุดมสิทธิโชติ นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2558