โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 7
ปีการศึกษา 2558
นายเฉลิมชัย อิ่มมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 18