โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 6
ปีการศึกษา 2554
นางนงลักษณ์  จันทร์แสนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 16