โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 5
ปีการศึกษา 2548
นางรัชนี ศุภพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 15