โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2544
นางสาวประไพ มุ่งกำจัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 14