โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2535
นางสาวประคอง ถนัดงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 13