รางวัลพระราชทานครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2522
นางชูจิตต์ พิทักษ์ผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 10