โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน 6 ครั้ง
– ครั้งที่ 1 พ.ศ.2524
– ครั้งที่ 2 พ.ศ.2535
– ครั้งที่ 3 พ.ศ.2539
– ครั้งที่ 4 พ.ศ.2543
– ครั้งที่ 5 พ.ศ.2547
– ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2553
(เข้ารับพระราชทานและฉลองรางวัลปี พ.ศ.2554)
– ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา พ.ศ.2558
(เข้ารับพระราชทานรางวัล วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.2559,ฉลองรางวัลพระราชทานวันพุธที่ 3 ส.ค.2559)