หัวหน้าโครงการ English Program

สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชาวิทยาศาสตร์พิื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนชุมนุม ASEAN ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3


สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1
สอนวิชาคณิตศาสตร์พิื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้น ม.2
สอนชุมนุมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2-3


เจ้าหน้าที่โครงการสองภาษา

อาคารสถานที่/แม่บ้าน