น้ำท่วมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปี 2538

การปรับปรุงสนามหญ้า และจัดทำลู่วิ่งสำหรับการเข้าแถวตอนเช้า และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กีฬาภายในโรงเรียน, งานจอมสุรางค์รำลึก เมื่อ 10 เมษายน 2553 จัดสร้างสมัย
นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนับเป็นสนามหญ้าที่สวยที่สุดในจังหวัดของเรา