ทำเนียบผู้บริหาร


คนที่ 1
นางพิสิฏฐ เวชชภูมิ (ทองฟุ อุบลพันธุ์)
ตำแหน่ง ครูใหญ
พ.ศ.2462 – 2481

คนที่ 2
นางสาวรัตนา ศุภศิริวัฒน์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ.2482 – 2483
คนที่ 3
รศ.สมัยสวาท พงศทัต
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2484 – 2485

คนที่ 4
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2485 – 2491

คนที่ 5
นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2492 – 2494

คนที่ 6
นางสาวระเบียบ ลิมอักษร
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2496 – 2496

คนที่ 7
นางสาวนิตยา วัฒนจินดา
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2496 – 2498

คนที่ 8
นางสาวสมานจิต เสียงพัทธา
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2498 – 2508

คนที่ 9
นางอาภา อุดมรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2509 – 2522

คนที่ 10
นางชูจิตต์ พิทักษ์ผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2522 – 2527

คนที่ 11
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2527 – 2528

คนที่ 12
นางบุญเตี่ยม วังซ้าย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2528 – 2534

คนที่ 13
นางสาวประคอง ถนัดงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2534 – 2540

คนที่ 14
นางสาวประไพ มุ่งกำจัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540 – 2546

คนที่ 15
นางรัชนี ศุภพงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2546 – 2552

คนที่ 16
นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2553 – 2555

คนที่ 17
นายพิษณุ คงรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2555 – 2557

คนที่ 18
นายเฉลิมชัย อิ่มมาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2557-2559

คนที่ 19
นายสุชีพ  บุญวงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2559 – 21 พ.ย.2562

คนที่ 20
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
21 พ.ย.2562-2563

คนที่ 21
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน