ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่เกิด : เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ยู่ปัจจุบัน : 333/65 หมู่ 1 (หมู่บ้านชัยวิจิตร) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2531 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร
– พ.ศ.2545 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
– พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– พ.ศ.2555 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
– พ.ศ.2555 การอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวน (วินัยร้ายแรง) สพฐ.

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ.2533  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี กรมสามัญศึกษา
– พ.ศ.2536  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกุล” จังหวัดสระบุรี กรมสามัญศึกษา
– พ.ศ.2537 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ กรมสามัญศึกษา
– พ.ศ.2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2549 ครูชำนาญการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
– พ.ศ.2549 รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมป์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
– พ.ศ.2550 รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานกูล”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
– พ.ศ.2552 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต1
– พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
– พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุ่งมน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
– พ.ศ.2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
– พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
– พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
– พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ

วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตุลาคม 2562 เหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชาติ สพฐ.
กันยายน รางวัลพระพฤหัสบดี

กลุ่ม 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 สิ่งหาคม 2562 โล่โครงงานอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ สมเด็จพระสังฆราชฯ
6 สิงหาคม 2562 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตตรวจราชการที่ 2
28 มิถุนายน 2562  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม คุรุสภา
9 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย