รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายธนเดช สายทัศน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอธิภัทร ดนุจโรจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน