รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน