รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ