ที่ ชื่อ – นามสกุล ปีการศึกษา ระดับ
คนที่ 1 นางสาวศตนันท์  ธาราแสวง 2522 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 2 นางสาวสุนันท์  นัยทรัพย์ 2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 3 นางสาววีนา  พฤทธิ์ตระกูล 2523 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 4 เด็กหญิงจินตนา  สันติตรานนท์ 2524 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 5 นางสาวกุหลาบ  เรืองยุบล 2526 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 6 นางสาวศิริพร  ศารทะประภา 2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 7 นางสาวนงลักษณ์  อธิพงษ์อรภรณ์ 2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 8 นางสาวแสงอุษา  ตวงสุวรรณ 2529 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 9 นางสาวชุติมา  เกิดพิทักษ์ 2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 10 นางสาวเกยุรี  เจริญผล 2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คนที่ 11 เด็กหญิงศศิวรรณ  โมกขเสน 2548 มัธยมศึกษาตอนต้น
คนที่ 12 เด็กหญิงภัทรนันท์  อุดมสิทธิโชติ 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น


นางสาวแสงอุษา ตวงสุวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2529 

เด็กหญิงศศิวรรณ  โมกขเสน นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2548