..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0069/2565 | เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0065/2565 | เรื่อง : เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0061/2565 | เรื่อง : การเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน "Clean Energy Teacher Showcase"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0056/2565 | เรื่อง : การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0053/2565 | เรื่อง : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0052/2565 | เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0051/2565 | เรื่อง : การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0048/2565 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 14-01-2022  
ที่ 0047/2565 | เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0043/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะตาม School Concept ของสถานศึกษา (Workshop)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0040/2565 | เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หนัาที่พลเมือง และศีละรรม)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0039/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. (QC100)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0038/2565 | เรื่อง : โควตา "โครงการ Active Recruitment ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 1.3"  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0037/2565 | เรื่อง : ส่อบถามวัน-เวลา และแสดงความจำนงในการรับบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0036/2565 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 (รูปแบบออนไลน์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0035/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0034/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง (โควตภาคปกติ) คณะแพทย์ตะวันออก สาขาการแพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0033/2565 | เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0030/2565 | เรื่อง : แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 12-01-2022  
ที่ 0029/2565 | เรื่อง : แบบสำรวจวุฒิทางการลูกเสือ  
 
 
Untitled Document