..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1464/2564 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ  
มอบ : งานยานพาหนะ (ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ แป้นอ้อย)
  งานพาหนะ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  27-09-2021)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ คำสั่งที่ 202-2564 | เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564  
มอบ : คุณครูทุกท่าน (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1462/2564 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)  
มอบ : ประชาสัมพันธ์คณะครูเพื่อทราบ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล)
  แจ้งคณะครูที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  23-09-2021)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1460/2564 | เรื่อง : การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มอบ : งานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : งานแนะแนว)
  1.มอบงานแนะแนวเพื่อทราบและดำเนินการ
2.สำรวจและดำเนินการตามรายละเอียด กรณีมีผู้เกี่ยวข้องตามข้อมูลในเบื้องต้น
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  23-09-2021)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1457/2564 | เรื่อง : โปรดตอบรับ หนังสือ "พุทธพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ"  
มอบ : หังหน้างานห้องสมุด (ผู้รับผิดชอบ : ครูปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1456/2564 | เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศ฿กษา 2564 (ประเภทโควตา)     ไฟล์แนบ  
มอบ : หัวหน้างานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : ครูชยพล หงษ์ภู่)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1455/2564 | เรื่อง : เชิญเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2565 "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"  
มอบ : หัวหน้างานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : ครูชยพล หงษ์ภู่)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1454/2564 | เรื่อง : รับสมุครนักศึกษา (รอบโควตาพิเศษ) "โครงการสานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ" ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำการศึกษา 2565  
มอบ : หัวหน้างานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : ครูชยพล หงษ์ภู่)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1453/2564 | เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  
มอบ : ครูวิจิตรา ป้อมนาค (ผู้รับผิดชอบ : )
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1452/2564 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
มอบ : หัวหน้างานทะเบียน (ผู้รับผิดชอบ : )
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 23-09-2021  
ที่ 1451/2564 | เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
มอบ : งานพัฒนาบุคลากร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล)
  มอบงานพัฒนาบุคลากรดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  24-09-2021)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 22-09-2021  
ที่ 1449/2564 | เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด     ไฟล์แนบ  
มอบ : (ผู้รับผิดชอบ : )
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 21-09-2021  
ที่ 1448/2564 | เรื่อง : การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
มอบ : งานการเงิน (ผู้รับผิดชอบ : งานการเงิน)
  มอบการเงินดำเนินการ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  27-09-2021)
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  / ลงวันที่ : 21-09-2021  
ที่ 1447/2564 | เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง      ไฟล์แนบ  
มอบ : พัสดุ , การเงิน (ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ)
  มอบพัสดุ , การเงิน ดำเนินการ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  22-09-2021)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-09-2021  
ที่ 1442/2564 | เรื่อง : เรียนเชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัย สานฝันสู่คณะที่ใช้ มหาวิทยาลัยที่ขอบ" โควตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 100 คน/สายการเรียน  
มอบ : หัวหน้างานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : ครูชยพล หงษ์ภู่)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 22-09-2021  
ที่ 1441/2564 | เรื่อง : รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโ,ยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
มอบ : หัวหน้างานแนะแนว (ผู้รับผิดชอบ : ครูชยพล หงษ์ภู่)
 
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30-11--0001)
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 20-09-2021  
ที่ 1445/2564 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  
มอบ : มอบงานยานพาหนะดำเนินการ (ผู้รับผิดชอบ : นายนิทัศน์ แป้นอ้อย)
  งานยานพาหนะ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  23-09-2021)
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  / ลงวันที่ : 20-09-2021  
ที่ 1444/2564 | เรื่อง ขอหลักค้ำประกันสัญญาคืน     ไฟล์แนบ  
มอบ : งานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ)
  มอบพัสดุดำเนินการ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  21-09-2021)
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  / ลงวันที่ : 20-09-2021  
ที่ 1443/2564 | เรื่อง : การขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)  
มอบ : แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน)
  มอบงานแผนงานดำเนินการ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  22-09-2021)
กลุ่มบริหารงานบุคคล  / ลงวันที่ : 20-09-2021  
ที่ 1440/2564 | เรื่อง : ขอส่งเกียรติบัตร  
มอบ : กิจการนักเรียน (ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักเรียน)
  แจ้ง นร.ที่มีรายชื่อดังกล่าวเพื่อทราบ
(กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  21-09-2021)
 
Untitled Document