..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565::..

เข้าสู่ระบบผู้ประเมิน

USERNAME :

PASSWORD :



Untitled Document