ส่งแบบยื่นคำร้องออนไลน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กลับสู่นักเรียน
 
เรียงเอกสารจากหลังมาหน้า
 
สถานะปกติ สถานะนักเรียนขอแก้ไขข้อผิด สถานะทำการแก้ไขแล้ว
 
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น ห้อง ชนิดเอกสาร สถานะการรับเอกสาร Download แจ้งแก้ไข
1 34446 เด็กหญิงณัฐกฤตา เกิดศรีสุข 3 6 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
2 33082 นวมล บุญเจียก 4 6 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
3 33028 จิรามุรี แก้วนรา 4 3 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
4 34008 ฟ้าเพชร เทพไทย 3 11 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
5 34595 นวพร บุญเจียก 2 10 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
6 32865 วรรณพร สนธิวรรธนะ 5 2 1-คำร้องขอใบรับรองความเป็นนักเรียน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
7 32238 พิมพ์เพชร สุขอารมณ์ 6 4 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
8 34021 อภิณห์พร คงแสงภักดิ์ 3 11 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
9 31791 ธิติพร ไวว่อง 6 3 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
10 34000 บุญฑรีย์ สังข์แสง 3 11 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
11 33793 อภิชญา นิยมเดช 3 6 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
12 33543 ขวัญลักษณ์ แสนทนันชัย 3 1 1-คำร้องขอใบรับรองความเป็นนักเรียน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
13 34029 ณัฐธิดา คุ้มกลัด 3 12 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
14 32127 ชิตชนก ประคองทรัพย์ 6 6 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
15 32067 อนัญญา ภู่ไหม 6 7 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
16 33736 ภฤศญา เมธาพัฒนบูรณ์ 3 5 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
17 33967 สวิชญา ปัญญายิ่ง 3 10 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
18 34000 บุญฑรีย์ สังข์แสง 3 11 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
19 34021 34021อภิณห์พร คงแสงภักดิ์ 3 11 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
20 32201 เพ็ญพิชชา คงประเทศ 6 5 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
21 32287 ฐิตา เรือนปิงวัง 6 1 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
22 31852 ภัคจิรา เทียนสิงห์ 6 3 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
23 34063 ศิริกัญญา เกิดเนตร 3 12 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
24 33550 ณัฎฐณิชา มีสมศักดิ์ 3 1 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
25 33804 ชนาภัทร เหล่าทองสาร 3 7 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
26 34014 สายธาร ผุดผ่อง 3 11 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
27 33854 ณัชชา อร่ามโรจน์ 3 8 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
28 31852 ภัคจิรา เทียนสิงห์ 6 3 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
29 33757 จรรยมณฑน์ สีแสด 3 6 2-คำร้องขอใบ ปพ.7 กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
30 31856 ลดาวัลย์ งามสมเศษ 6 3 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
31 31998 ปริศรา ปัทมะนาวิน 6 8 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
32 33749 สิริวิภา พิมพ์แบบบัว 3 5 5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน กดโหลดเอกสารแล้ว Download แจ้งแก้ไข
 
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th