ระบบการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 21/2560)
รายปีการศึกษา 2563
 
 
เอกสาร ว 21/2560 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินของโรงเรียน
 
รายละเอียดการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 
 
 
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th