ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
ชื่อชุมนุมนิทานคุณธรรม ครูผู้สอน นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ รับจำนวน 50
 
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
 
รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
34275 ณัฐชา แก้วมั่นธรรม 1 3
34331 พชรพร นิกรประเสริฐ 1 4
34422 พิมพกานต์ ครุฑจีน 1 6
34828 กัญญาณัฐ มหิพันธ์ 1 7
34486 กฤติยา เพ่งสุข 1 8
34504 ปวริศา เปี่ยมสมุทร 1 8
34564 มนทิรา บำรุงกิจ 1 9
34582 ฌัชชา สินทะสา 1 10
34701 สุจรรย์จิรา อนันเต่า 1 12
33849 ญาณัจฉรา โต้ตอบ 2 8
33857 ณัฐกฤตา ทอดทิ้ง 2 8
33863 นริสรา สุวรรณกนิษฐ์ 2 8
33865 นูรอัยนี โชติมณี 2 8
33895 ชลธิชา ปิ่นสลัก 2 9
33904 เบญญาภา บัวบุตร 2 9
33905 ปภัสนันท์ ศุขธณี 2 9
33919 รัตนวดี อุบลบุตร 2 9
33934 อาศยา ศรีธวัช ณ อยุธยา 2 9
33936 กนกวรรณ นามวัฒน์ 2 10
33943 ฐิติกาญจน์ ออมสิน 2 10
33946 ณัฐฑริกา มีมณี 2 10
33053 ภาสวีร์ ไลออน 3 3
33062 อณัฐฌา พิบูลสมบูรณ์สุข 3 3
33072 ชุติกาญจน์ จันทะนะ 3 4
33073 ณปภา พรมมา 3 4
33074 ณัฐณิชา วงค์ธิกอง 3 4
33085 ปราณปรียา วณิชวรพงศ์ 3 4
33089 แพรนวล สินอุดม 3 4
33092 ภัทริณี บุญส่ง 3 4
33100 อชิรญา รักวาทิน 3 4
33280 ทัชชญา เกิดวิบูลย์ 3 9
33386 กรวรรณ กุ่มดวง 3 12
33387 กวิตา พิมาลัย 3 12
33388 กัญญารัตน์ หัตถา 3 12
33391 จิราภา ศิริสังข์ 3 12
33392 ชนันพร สุขชัย 3 12
33394 ชุติมดี ภานุภาพ 3 12