ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนสมาชิก ห้องสอน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ รายละเอียด
1 ชุมนุมนิยมไทย 9 13 - นางชูศรี ทิศาภาค นางนุชเนตร อัมพวา  1 รายละเอียด
2 ปิงปอง 9 -1 ห้องโสต อาคาร 4 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ   1 รายละเอียด
3 English Club (EP) 7 -60 236/1-2 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครูชาวต่างชาติ EP  1 รายละเอียด
4 คำคมภาษาไทย 9 -7 534 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ นางสาวกนกรัตน์ สิทธา  1 รายละเอียด
5 กวีเยาวชน 7 38 549 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ นางสาวจรรยา เกิดแก้ว  1 รายละเอียด
6 เครื่องบินกระดาษพับ 7 -5 บริเวณหลังอาคาร 3 ธีรรัตน์ ไตรเดช   1 รายละเอียด
7 ชุมนุมกรีฑา 7 59 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
8 ภาษาไทย 7 0 536 นางพัชรี แก้วไสย   1 รายละเอียด
9 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.ต้น 7 -10 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นายอัศวิน พุ่มมรินทร์   1 รายละเอียด
10 VR Imagine 3 -47 มัลติมีเดีย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์  1 รายละเอียด
11 สื่อสร้างสรรค์ 8 5 535 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร นางสาวกนกพร โพคณารักษ์   1 รายละเอียด
12 ทักษะชีวิต 8 41 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์  1 รายละเอียด
13 ซิลค์สกรีน 7 -9 313 นายธนากร ศรีครุฑ   1 รายละเอียด
14 นาฏศิลป์ 7 -26 531(นาฏศิลป์) นางอนันตภา พิบูลย์ นายสุธาวัช แสงพรรณ์  1 รายละเอียด
15 วารสารสารภีสัมพันธ์ 8 25 ห้องประชาสัมพันธ์(วารสาร) นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางดวงพร เฉลยนาค  1 รายละเอียด
16 ดนตรีสากล 9 -50 317 นายสุมิตร ถามั่งมี นายพีรวัส ปั้นทองคำ  1 รายละเอียด
17 กีฬายิงธนู 8 -14 สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
18 HELLO O-net TEDETคณิต (รับเฉพาะนักเรียนม.3) 3 41 556 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  1 รายละเอียด
19 เปตอง 9 -16 สนามกีฬาเปตอง นายชยพล หงษ์ภู่   1 รายละเอียด
20 ผู้ตัดสินกรีฑา 9 48 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
21 FIFA ฟุตบอล Chom 9 24 สนามฟุตบอล ครูนิทัศน์ แป้นอ้อย   1 รายละเอียด
22 Sudoku สนุกไปกับซุโดคุ 9 25 545 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ  1 รายละเอียด
23 คณิตหลุดกรอบ 7 5 544 นางวิจิตรา ป้อมนาค นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต  1 รายละเอียด
24 วอลเลย์บอล 9 10 โรงยิมส์ ครูประภารัตน์ เมฆแสงศรี ครูกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์  1 รายละเอียด
25 Amath 8 41 552 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร  1 รายละเอียด
26 Amath 7 9 546 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวปิยพร โทนะบุตร  1 รายละเอียด
27 คณิตศาสตร์ศิลป์กับงานเส้นด้าย 8 48 557 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  1 รายละเอียด
28 เติมเต็มคณิตศาสตร์ 7 -5 566 อร่าม ภาคกาย   1 รายละเอียด
29 เรารักบาส 9 50 สนามบาสเกตบอล ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครูกนกศรี พงษ์เทียน  1 รายละเอียด
30 Biology Excellent 8 -34 G5 ครูสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ครูภัทรฉัตร บุญเทียม  1 รายละเอียด
31 พยาบาล 9 2 7410 ครูจริยาภรณ์ อังศิริจินดา   1 รายละเอียด
32 สร้างสรรค์งานประดฺิษฐ์ 8 13 อาหาร2 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล   1 รายละเอียด
33 Science Fun Club (EP) 7 -6 233 Ms.Grace Estrelles   1 รายละเอียด
34 "EP สาร" 7 -23 ห้องสมุด EP นาง นงรัฐ จิตโอฬาร นาย ปฏิรูป พลหอม  1 รายละเอียด
35 ASEAN Club (EP) 7 -10 234 Ms. Jocelyn L. Jabonite   1 รายละเอียด
36 Computer Club (EP) 7 -25 EP Computer (ห้องคอมฯEP) Mr.Ryan James A. Jimenez   1 รายละเอียด
37 ติวเข้มวิทยาศาสตร์ม.ปลาย 8 28 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง  1 รายละเอียด
38 Learning English from Netflix 8 7 437 ครูนภัทรวิชญ์ โอริส ครูวิลาสินี ธาราพงษ์  1 รายละเอียด
39 D.I.Y. 9 1 547 ครูอภินุช พรมทา ครูชนนิกานต์ สามสี  1 รายละเอียด
40 Move your steps 9 25 บริเวณใต้อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ครูวรินทร แทนคำ ครูพาทินธิดา การะวงศ์   1 รายละเอียด
41 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7 4 341 นายสมพร ชอบทำดี   1 รายละเอียด
42 Crossword 9 1 โสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ครูอรสา ภู่ทองงาม ครูจารุวรรณ เติมสุข  1 รายละเอียด
43 No Homework 6 10 โรงอาหาร นางนงพะงา อุปถัมภ์   1 รายละเอียด
44 จิตอาสายุวกาชาด 8 1 หน้าอาคาร 4 ครูอำไพ อ้อสุวรรณ   1 รายละเอียด
45 เกมความรู้ 8 7 เกษตร 2 ครูทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์   1 รายละเอียด
46 เคมีคลินิก 8 6 321 ครูวราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล   1 รายละเอียด
47 ดนตรีไทย 9 -37 ห้องดนตรีไทย นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร   1 รายละเอียด
48 Love English 2 -1 422 นางวรลักษณ์ หาญวีระ   1 รายละเอียด
49 ชุมนุมประดิษฐ์ประดอย 8 25 อาหาร1 (อาคาร6) นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล   1 รายละเอียด
50 ติวโจทย์สังคมศึกษาแนวใหม่ 8 -4 ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ชั้น 3 นางสาววราภรณ์ กลับเป็นสุข   1 รายละเอียด
51 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 9 0 425 ครูพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูภาวิณี รังทอง ครูไข่มุข นิ่มตระกูล  1 รายละเอียด
52 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 9 1 111 นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง   1 รายละเอียด
53 ภาษาเกาหลี 9 20 - นางกัลยา วงษ์สุวรรณ นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร  1 รายละเอียด
54 ท่องไปในอาเซียน 9 13 - นางสุนีย์ ขันธวิธิ   1 รายละเอียด
55 คอมพิวเตอร์หรรษา 9 0 คอมพิวเตอร์ 2 นางเรณู ขวัญแก้ว นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม  1 รายละเอียด
56 หนอนหนังสือ 4 7 ห้องวิชาการ ครูนงลักษณ์ ดีวงษา   1 รายละเอียด
57 ภูมิประวัติ 8 0 113 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม   1 รายละเอียด
58 วิทย์สุนทรีย์ 8 4 335 ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์   1 รายละเอียด
59 ตัดต่อวีดีโอ 8 6 คอมพิวเตอร์3 ตันติวรรณ แสงแก้ว   1 รายละเอียด
60 พุทธธรรมนำชีวิต 7 -1 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นาวสาวธนพร พันเพ็ง  1 รายละเอียด
61 ภาพยนตร์จีนวิจักษ์ 8 1 423 ครูวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูเซียวหยาง ครูเหยาหยู่   1 รายละเอียด
62 ร้องเพลงภาษาจีน 8 36 432 ครูอรรถพล แซ่ย่าง ครูหลี่ เฟยอิง ครูบงกชมาศ แดงมณี  1 รายละเอียด
63 งานฝีมือDIYจีน 8 -40 อาคาร 4 ห้อง424 ครูจีระยุทธ น้อยแดง Miss Li li jun วรรณกานต์ ชั้วทอง   1 รายละเอียด
64 Astro Fast Tract (A.F.) 8 -63 325 นายอนุรุทธ์ คงสมฤกษ์ นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู  1 รายละเอียด
65 บรรณารักษ์น้อย 7 4 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางจิรัชญา สารีโท   1 รายละเอียด
66 ช่างในบ้าน 7 0 518 นายสมคิด ทองมั่น   1 รายละเอียด
67 รักการออม 7 -1 ธนาคารโรงเรียน ครูลัดดาภา รสสุธรรม   1 รายละเอียด
68 นักบัญชีน้อย 8 23 743 นางเจริญศรี ม่วงพิณ   1 รายละเอียด
69 ธรรมะศึกษา 8 5 117 ครูกิตติมา ธนิษวงศ์   1 รายละเอียด
70 นิทานคุณธรรม 9 4 ตึก 1 ห้อง 112 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง  1 รายละเอียด
71 Garage band (Guitar club) 8 -14 435 Mr.tim Carroll   1 รายละเอียด
72 ภาษากับความเชื่อ 7 -5 555 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต สุทธิลักษณ์   1 รายละเอียด
73 ตะกร้อ 9 -23 สนามตะกร้อ นายเศกสม เชื้อสุวรรณ   1 รายละเอียด
74 วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความสนใจ 8 -17 433 ครูมณฑา แสงสุกใส ครูสุรัตนา ภู่แก้ว  1 รายละเอียด
75 Movie Club (IP) 9 -1 438 Werners -   1 รายละเอียด
76 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 9 -4 434 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ  1 รายละเอียด
77 BASIC MATH. M4 4 2 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล   1 รายละเอียด
78 Fun vocab 7 5 745 ครูวรรชมน พิศาลเศรษฐกุล   1 รายละเอียด
79 YC เพื่อนที่ปรึกษา 8 3 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง   1 รายละเอียด
80 คลินิกหมอภาษา 9 2 ห้องสมุดวิชาการ นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม นางสาววรรณวิสา สมัยมาก  1 รายละเอียด
81 พลเมืองทันสื่อ 9 1 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ  1 รายละเอียด
82 Short Film Club 9 2 อาคารเรียน 1 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
83 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 2 9 25 434 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ   1 รายละเอียด
84 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 9 -7 คอมพิวเตอร์ 1 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์   1 รายละเอียด
85 ยุวบรรณารักษ์ 7 -22 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย   1 รายละเอียด
86 อ่านทำนองเสนาะ 7 46 548 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง  1 รายละเอียด
87 Music and Entertainment Club (EP) 7 -21 232 Mr. Roque Ian Nevaliza   1 รายละเอียด
88 คณะกรรมการสภานักเรียน 8 -27 ห้องคณะกรรมการนักเรียน อนุพงศ์ จูงใจ ราม เรือนทองดี  1 รายละเอียด
89 FIFA บอลchom 9 0 สนามบอล นิทัศน์ แป้นอ้อย ธารา มาบุญคง  1 รายละเอียด
90 สร้างศิลป์ 7 -1 311 นางศิริรัตน์ สาระกูล นายศักดิ์สุวรรณ อนุเคราะห์  1 รายละเอียด
91 คิดวิทย์ 7 -3 343 ครูประภัสราภา จันทรวงศา   1 รายละเอียด
92 ชีววิทยารอบรู้ 8 -2 334 ครูศิริพร ชนะพาล   1 รายละเอียด
93 ทดลองฟิสิกส์ 8 -1 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์   1 รายละเอียด
94 ห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน 9 -55 326 ครูสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครูวิลาสินี ภายสันใจ  1 รายละเอียด
95 ศาสตร์ศิลป์เทสี 9 1 312 นางสาวดลนภา เทียนน้อย   1 รายละเอียด
96 IP scrabble club 8 33 438 T.Jacob Maier   1 รายละเอียด
97 เวทคณิต 7 37 561 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางนารินทร์ สุภสุข  1 รายละเอียด
98 SCI.D.I.Y 7 25 331 นายนาวิน แป้นเหลือ   1 รายละเอียด
99 ROV (Enjoy) 7 -2 คอมพิวเตอร์4 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์  1 รายละเอียด
100 อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 7 0 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ   1 รายละเอียด
101 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 9 0 สวนหินหน้าตึก 3 ครูสุปรานี ชนะโชติ   1 รายละเอียด
102 Little girl guide 8 21 567 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข  1 รายละเอียด
103 โครงงานวิทยาศาสตร์ 8 14 347 คุณครูเพ็ญลภา การีกลิ่น   1 รายละเอียด
104 ไทยหรรษาภาษาพาเพลิน 7 2 569 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์  1 รายละเอียด
105 Muslim Friendly (ทุกศาสนา) 7 1 ห้องสารานุกรม (ห้องสมุด) นางนัฏฐา เซ็นเสถียร   1 รายละเอียด
106 อักษรศิลป์ 9 4 568 นางสาววริศรา ไชยชนะ   1 รายละเอียด
107 มุสลิมสัมพันธ์ (รับทุกศาสนา) 7 3 ห้องสารานุกรม ห้องสมุด นางศลิษา ร้อยศรี -   1 รายละเอียด
108 อย.น้อย 9 1 344 นางสาวภัสสร สุดสมัย   1 รายละเอียด
109 รักดนตรี 9 20 ห้องดนตรี(อาคารกิจกรรม)​ นายประณต​ พวงลำเจียก นายกีรติ​ ไวยบุรี   1 รายละเอียด
110 Young Genius Science 1 7 -25 G1 ครูสุรีพร วิทยาวราพงศ์   1 รายละเอียด
111 Young Genius Science 2 7 -47 G2 G3 ครูฐาปนี เทียนมาศ ครูโสรญา จันหวา  1 รายละเอียด
112 IP Cooking Club 8 -10 428 Mr.Mikhail Rabotai ครู สุพัตรา นะรวยลาภ  1 รายละเอียด
113 Learning English from Netflix 7 -1 437 ครูกรรณิกา มะลิดา ครูจีราพรรณ สถิตย์เสถียร  1 รายละเอียด
114 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 9 2 331 นายนาวิน แป้นเหลือ   1 รายละเอียด
115 ComputerHardware 9 -5 224 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ นายภาณุพงษ์ ซุคคาน  1 รายละเอียด
116 ริบบิ้นหรรษา 9 12 เกษตร 3 คุณครูญาดา สืบจากปล้อง คุณครูสาริณี มาป้อง  1 รายละเอียด
117 ติว O-net คณิตศาสตร์ ม.6 6 49 หมวดคณิตศาสตร์ 553 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์  1 รายละเอียด
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9
สถานะ=1คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว สถานะ=0คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม