ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนสมาชิก ห้องสอน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ รายละเอียด
1 ชุมนุมนิยมไทย 9 4 - นางชูศรี ทิศาภาค   1 รายละเอียด
2 ปิงปอง 9 -6 ห้องโสต อาคาร 4 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ   1 รายละเอียด
3 English Club (EP) 7 -8 236/1-2 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครูชาวต่างชาติ EP  1 รายละเอียด
4 คำคมภาษาไทย 9 0 534 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ นางสาวกนกรัตน์ สิทธา  1 รายละเอียด
5 กวีเยาวชน 7 47 549 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ นางสาวจรรยา เกิดแก้ว  1 รายละเอียด
6 STEM 9 6 ห้องSTEM ธีรรัตน์ ไตรเดช อมรรัตน์ ศรีกวนชา  1 รายละเอียด
7 ชุมนุมกรีฑา 9 -99 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
8 วรรณคดี 9 6 536 นางพัชรี แก้วไสย นางสาววริศรา ไชยชนะ  1 รายละเอียด
9 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.ต้น 7 -11 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นายอัศวิน พุ่มมรินทร์   1 รายละเอียด
10 VR Imagine 3 -18 มัลติมีเดีย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์  1 รายละเอียด
11 ลับคมความคิด ผลิตงานเขียน (รับเฉพาะ ม.4) 8 18 535 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร นางสาวกนกพร โพคณารักษ์   1 รายละเอียด
12 ทักษะชีวิต 9 0 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์  1 รายละเอียด
13 นาฏศิลป์ 7 -25 531(นาฏศิลป์) นางอนันตภา พิบูลย์ นายสุธาวัช แสงพรรณ์  1 รายละเอียด
14 วารสารสารภีสัมพันธ์ 8 -14 ห้องประชาสัมพันธ์(วารสาร) นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางนนทพร แจ้งกลปาน  1 รายละเอียด
15 ดนตรีสากล 9 -13 317 นายสุมิตร ถามั่งมี นายพีรวัส ปั้นทองคำ  1 รายละเอียด
16 กีฬายิงธนู 8 -3 สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
17 ติว o-net คณิต คิด เข้มข้น! (รับเฉพาะนักเรียนม.3) 3 25 556 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  1 รายละเอียด
18 เปตอง 9 -4 สนามกีฬาเปตอง นายชยพล หงษ์ภู่   1 รายละเอียด
19 ผู้ตัดสินกรีฑา 9 -100 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
20 FIFA ฟุตบอล Chom 9 -4 สนามฟุตบอล ครูนิทัศน์ แป้นอ้อย ครูธารา มาบุญคง  1 รายละเอียด
21 Sudoku สนุกไปกับซุโดคุ 9 57 545 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ  1 รายละเอียด
22 คณิตหลุดกรอบ 7 2 544 นางวิจิตรา ป้อมนาค   1 รายละเอียด
23 วอลเลย์บอล 9 9 โรงยิมส์ ครูประภารัตน์ เมฆแสงศรี ครูกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์  1 รายละเอียด
24 Amath 8 30 552 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร  1 รายละเอียด
25 Amath 7 28 546 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวปิยพร โทนะบุตร  1 รายละเอียด
26 งาน DIY 8 3 557 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  1 รายละเอียด
27 เรารักบาส 9 24 สนามบาสเกตบอล ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครูกล้ารณรงค์ พรมมี  1 รายละเอียด
28 Biology Excellent 8 0 G5 ครูสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ครูภัทรฉัตร บุญเทียม  1 รายละเอียด
29 พยาบาล 9 -5 7410 ครูจริยาภรณ์ อังศิริจินดา   1 รายละเอียด
30 งานประดิษฐ์ 8 5 742 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล   1 รายละเอียด
31 Hobby Club (EP) 7 15 235 Mr.Raymond Bebanco   1 รายละเอียด
32 Science Fun Club (EP) 7 9 233 Ms.Grace Estrelles   1 รายละเอียด
33 EP Creative Media 7 1 ห้องสมุด EP นางนัฏฐา เซ็นเสถียร นางสาวอารีรัตน์ สิงหะจูฑะ  1 รายละเอียด
34 ASEAN Club (EP) 7 7 234 Ms. Jocelyn L. Jabonite   1 รายละเอียด
35 Computer Club (EP) 7 10 EP Computer (ห้องคอมฯEP) Mr.Ryan James A. Jimenez   1 รายละเอียด
36 ติวเข้มวิทยาศาสตร์ม.ปลาย 8 0 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง  1 รายละเอียด
37 English Riddle 8 15 google classroom ครูนภัทรวิชญ์ โอริส ครูวิลาสินี ธาราพงษ์  1 รายละเอียด
38 VOCAB WORLD 8 32 547 ครูอภินุช พรมทา ครูชนนิกานต์ สามสี  1 รายละเอียด
39 Move your steps 9 -21 บริเวณใต้อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ครูวรินทร แทนคำ ครูพาทินธิดา การะวงศ์   1 รายละเอียด
40 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7 -3 341 นายสมพร ชอบทำดี   1 รายละเอียด
41 Crossword 9 0 โสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ครูอรสา ภู่ทองงาม ครูจารุวรรณ วงศ์ประมวล  1 รายละเอียด
42 Speak Spoke Spoken English 9 -1 437 ครูอำไพ อ้อสุวรรณ Miss Sam   1 รายละเอียด
43 ดนตรีไทย 9 -31 ห้องดนตรีไทย นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร นายณัฐพล ฝักคูณ  1 รายละเอียด
44 Love English 2 1 422 นางวรลักษณ์ หาญวีระ   1 รายละเอียด
45 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 9 25 111 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส   1 รายละเอียด
46 ภาษาเกาหลี 9 0 - นางกัลยา วงษ์สุวรรณ นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร  1 รายละเอียด
47 คุณธรรมนำชีวิต 9 27 - นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครูณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ  1 รายละเอียด
48 คอมพิวเตอร์หรรษา 9 -3 คอมพิวเตอร์ 2 นางเรณู ขวัญแก้ว นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม  1 รายละเอียด
49 ภูมิประวัติ 8 -9 113 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์  1 รายละเอียด
50 วิทย์สุนทรีย์ 8 8 335 ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์   1 รายละเอียด
51 ตัดต่อวีดีโอ 8 -3 คอมพิวเตอร์3 ตันติวรรณ แสงแก้ว   1 รายละเอียด
52 พุทธธรรมนำชีวิต 7 8 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นาวสาวธนพร พันเพ็ง  1 รายละเอียด
53 ภาพยนตร์จีนวิจักษ์ 9 11 423 ครูวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ Mr. Li   1 รายละเอียด
54 ร้องเพลงภาษาจีน 8 19 432 ครูอรรถพล แซ่ย่าง ครูหลี่ เฟยอิง ครูบงกชมาศ แดงมณี  1 รายละเอียด
55 งานฝีมือDIYจีน 8 35 อาคาร 4 ห้อง424 ครูจีระยุทธ น้อยแดง Miss Li li jun วรรณกานต์ ชั้วทอง   1 รายละเอียด
56 Astro Fast Track (A.F.) 8 3 325 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู นายสุรชา แสงทรัพย์  1 รายละเอียด
57 บรรณารักษ์น้อย 7 -1 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางจิรัชญา สารีโท   1 รายละเอียด
58 รักการออม 7 -2 ธนาคารโรงเรียน ครูลัดดาภา รสสุธรรม   1 รายละเอียด
59 นักบัญชีน้อย 8 18 744 นางเจริญศรี ม่วงพิณ   1 รายละเอียด
60 ธรรมะศึกษา 8 6 117 ครูกิตติมา ธนิษวงศ์   1 รายละเอียด
61 นิทานคุณธรรม 9 10 ตึก 1 ห้อง 112 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง  1 รายละเอียด
62 Garage band (Guitar club) IP & EP 8 22 435 Mr.tim Carroll   1 รายละเอียด
63 ภาษากับความเชื่อ 8 -17 555 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต สุทธิลักษณ์   1 รายละเอียด
64 ตะกร้อ 9 -18 สนามตะกร้อ นายเศกสม เชื้อสุวรรณ นางสาวภรณ์มิน โสภาพล  1 รายละเอียด
65 วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความสนใจ 8 1 433 ครูมณฑา แสงสุกใส ครูสุรัตนา ภู่แก้ว  1 รายละเอียด
66 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 9 2 434 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ  1 รายละเอียด
67 บำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย 8 21 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล   1 รายละเอียด
68 YC เพื่อนที่ปรึกษา 8 51 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัตรสิตรา น้ำเพชร  1 รายละเอียด
69 คลินิกหมอภาษา 9 0 ห้องสมุดวิชาการ นางสาววรรณวิสา สมัยมาก   1 รายละเอียด
70 พลเมืองทันสื่อ 9 1 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ  1 รายละเอียด
71 Chom Film 9 -2 517 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม   1 รายละเอียด
72 Enjoy By Comic 9 -4 คอมพิวเตอร์ 1 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์   1 รายละเอียด
73 ยุวบรรณารักษ์ 7 12 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย   1 รายละเอียด
74 อ่านทำนองเสนาะ 7 38 548 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง  1 รายละเอียด
75 Music and Entertainment Club (EP) 7 -1 232 Mr. Roque Ian Nevaliza   1 รายละเอียด
76 คณะกรรมการสภานักเรียน 8 3 ห้องคณะกรรมการนักเรียน อนุพงศ์ จูงใจ ราม เรือนทองดี  1 รายละเอียด
77 สร้างศิลป์ 7 48 311 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ  1 รายละเอียด
78 คิดวิทย์ 7 -1 343 ครูประภัสราภา จันทรวงศา   1 รายละเอียด
79 ชีววิทยารอบรู้ 8 25 334 ครูศิริพร ชนะพาล   1 รายละเอียด
80 ทดลองฟิสิกส์ 8 0 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์   1 รายละเอียด
81 ห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน 9 -3 326 ครูสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครูวิลาสินี ภายสันใจ  1 รายละเอียด
82 ศาสตร์ศิลป์เทสี 9 -3 312 นางสาวดลนภา เทียนน้อย   1 รายละเอียด
83 IP scrabble club 8 10 438 T.Jazzy Prasad   1 รายละเอียด
84 เวทคณิต 7 20 561 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางนารินทร์ สุภสุข  1 รายละเอียด
85 Design my Blogger 7 1 คอมพิวเตอร์4 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์  1 รายละเอียด
86 อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 7 25 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ   1 รายละเอียด
87 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 9 -6 สวนหินหน้าตึก 3 ครูสุปรานี ชนะโชติ   1 รายละเอียด
88 Little girl guide 7 -3 567 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข  1 รายละเอียด
89 โครงงานวิทยาศาสตร์ 8 0 347 คุณครูเพ็ญลภา การีกลิ่น ณครูสุรเชษฐ์ เกตุพร  1 รายละเอียด
90 ความจริงของชีวิต 7 -1 569 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์  1 รายละเอียด
91 มุสลิมสัมพันธ์ (รับทุกศาสนา) 7 -1 ห้องสารานุกรม ห้องสมุด นางศลิษา ร้อยศรี -   1 รายละเอียด
92 อย.น้อย 9 0 344 นางสาวภัสสร สุดสมัย   1 รายละเอียด
93 รักดนตรี 9 42 ห้องดนตรี(อาคารกิจกรรม)​ นายประณต​ พวงลำเจียก นายกีรติ​ ไวยบุรี   1 รายละเอียด
94 Young Genius Science 1 7 -11 G1 ครูสุรีพร วิทยาวราพงศ์   1 รายละเอียด
95 Young Genius Science 2 7 0 G2 G3 ครูฐาปนี เทียนมาศ ครูโสรญา จันหวา  1 รายละเอียด
96 IP Cooking Club 8 34 428 Mr.Mikhail /สุพัตรา   1 รายละเอียด
97 English Riddle 2 7 10 Google Classroom ครูกรรณิกา มะลิดา ครูจีราพรรณ สถิตย์เสถียร  1 รายละเอียด
98 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 9 3 331 นายนาวิน แป้นเหลือ   1 รายละเอียด
99 ComputerHardware 9 -2 224 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ นายภาณุพงษ์ ซุคคาน  1 รายละเอียด
100 งานผ้าสักหลาด 8 1 743 คุณครูญาดา สืบจากปล้อง คุณครูสุทาเทพ วิธูรัตน์  1 รายละเอียด
101 AdvanceMaths 7 27 553 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต  1 รายละเอียด
102 ปริศนาคณิตศาสตร์ 9 27 554 เกษศิรินทร์ ขันธศุภ   1 รายละเอียด
103 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 7 -27 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ -   1 รายละเอียด
104 แปรรูปผลผลิตเกษตร 7 -11 เกษตร 3 นางสาวสาริณี มาป้อง   1 รายละเอียด
105 มวยไทย 9 2 สารภี4 นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน   1 รายละเอียด
106 ติว PAT 7.3 8 1 426 ครูไข่มุก นิ่มตระกูล   1 รายละเอียด
107 ติวสอบวัดระดับ N5 8 0 425 พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ภาวิณี รังทอง  1 รายละเอียด
108 Acoustic Covers 9 25 321 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ   1 รายละเอียด
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9
สถานะ=1คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว สถานะ=0คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม