ระบบกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมดที่นักเรียนสามารถเลือกได้
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม รับสมาชิกได้อีก(คน) ห้องเรียน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ ระดับชั้นที่รับ
1 ชุมนุมนิยมไทย 25 - นางชูศรี ทิศาภาค 9
2 คิดวิทย์ 25 343 ครูประภัสราภา จันทรวงศา 7
3 งานฝีมือDIYจีน 50 อาคาร 4 ห้อง424 ครูจีระยุทธ น้อยแดง Miss Li li jun วรรณกานต์ ชั้วทอง 8
4 คำคมภาษาไทย 50 534 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ นางสาวกนกรัตน์ สิทธา 9
5 กวีเยาวชน 50 549 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ นางสาวจรรยา เกิดแก้ว 7
6 เครื่องบินกระดาษพับ 25 บริเวณหลังอาคาร 3 ธีรรัตน์ ไตรเดช 7
7 ชุมนุมกรีฑา 50 412 ครูศยามล ผูกมิตร 7
8 ภาษาไทย 25 536 นางพัชรี แก้วไสย 7
9 ลับคมความคิด ผลิตงานเขียน (รับเฉพาะ ม.4) 50 535 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ 8
10 ทักษะชีวิต 50 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ 8
11 ซิลค์สกรีน 25 313 นายธนากร ศรีครุฑ 7
12 นาฏศิลป์ 50 531(นาฏศิลป์) นางอนันตภา พิบูลย์ นายสุธาวัช แสงพรรณ์ 7
13 วารสารสารภีสัมพันธ์ 50 ห้องประชาสัมพันธ์(วารสาร) นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางดวงพร เฉลยนาค 8
14 ดนตรีสากล 50 317 นายสุมิตร ถามั่งมี นายพีรวัส ปั้นทองคำ 9
15 บำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย 25 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล 8
16 กีฬายิงธนู 25 517 และ สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร 8
17 HELLO O-net TEDETคณิต (รับเฉพาะนักเรียนม.3) 50 556 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข 3
18 ผู้ตัดสินกรีฑา 50 412 ครูศยามล ผูกมิตร 9
19 FIFA ฟุตบอล Chom 50 สนามฟุตบอล ครูนิทัศน์ แป้นอ้อย 9
20 Sudoku สนุกไปกับซุโดคุ 50 545 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ 9
21 คณิตหลุดกรอบ 25 544 นางวิจิตรา ป้อมนาค 7
22 วอลเลย์บอล 25 โรงยิมส์ ครูประภารัตน์ เมฆแสงศรี ครูกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ 9
23 Amath 50 552 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร 8
24 Amath 50 546 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวปิยพร โทนะบุตร 7
25 อย.น้อย 25 344 นางสาวภัสสร สุดสมัย 9
26 งาน DIY 50 557 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ 8
27 เรารักบาส 32 สนามบาสเกตบอล ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครูกนกศรี พงษ์เทียน 9
28 Biology Excellent 17 G5 ครูสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ครูภัทรฉัตร บุญเทียม 8
29 พยาบาล 25 7410 ครูจริยาภรณ์ อังศิริจินดา 9
30 งานประดฺิษฐ์ 25 742 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล 8
31 ปริศนาคณิตศาสตร์ 50 - เกษศิรินทร์ ขันธศุภ พิบูลย์ ชมสมบัติ 9
32 Science Fun Club (EP) 25 233 Ms.Grace Estrelles 7
33 EP Creative Media 50 ห้องสมุด EP นางนัฏฐา เซ็นเสถียร นางสาวอารีรัตน์ สิงหะจูฑะ 7
34 ASEAN Club (EP) 25 234 Ms. Jocelyn L. Jabonite 7
35 Computer Club (EP) 25 EP Computer (ห้องคอมฯEP) Mr.Ryan James A. Jimenez 7
36 ติวเข้มวิทยาศาสตร์ม.ปลาย 50 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง 8
37 English Riddle 50 437 ครูนภัทรวิชญ์ โอริส ครูวิลาสินี ธาราพงษ์ 8
38 Learning English from Netflix 50 437 ครูกรรณิกา มะลิดา ครูจีราพรรณ สถิตย์เสถียร 7
39 VOCAB WORLD 50 547 ครูอภินุช พรมทา ครูชนนิกานต์ สามสี 8
40 Move your steps 50 บริเวณใต้อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ครูวรินทร แทนคำ ครูพาทินธิดา การะวงศ์ 9
41 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 25 341 นายสมพร ชอบทำดี 7
42 Crossword 50 โสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ครูอรสา ภู่ทองงาม ครูจารุวรรณ เติมสุข 9
43 จิตอาสายุวกาชาด 25 หน้าอาคาร 4 ครูอำไพ อ้อสุวรรณ 8
44 แปรรูปผลผลิตเกษตร 25 เกษตร 3 นางสาวสาริณี มาป้อง 7
45 Love English 25 422 นางวรลักษณ์ หาญวีระ 2
46 ชุมนุมประดิษฐ์ประดอย 25 อาหาร1 (อาคาร6) นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล 8
47 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 50 425 ครูพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูภาวิณี รังทอง ครูไข่มุข นิ่มตระกูล 9
48 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 25 111 นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง 9
49 ทดลองฟิสิกส์ 7 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ 8
50 ภาษาเกาหลี 26 - นางกัลยา วงษ์สุวรรณ นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร 9
51 คุณธรรมนำชีวิต 50 - นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครูณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ 9
52 คอมพิวเตอร์หรรษา 50 คอมพิวเตอร์ 2 นางเรณู ขวัญแก้ว นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม 9
53 ภูมิประวัติ 25 113 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม 8
54 วิทย์สุนทรีย์ 25 335 ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์ 8
55 ตัดต่อวีดีโอ 25 คอมพิวเตอร์3 ตันติวรรณ แสงแก้ว 8
56 พุทธธรรมนำชีวิต 50 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นาวสาวธนพร พันเพ็ง 7
57 ภาพยนตร์จีนวิจักษ์ 50 423 ครูวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูจีน 8
58 FIFA บอลchom 50 สนามบอล นิทัศน์ แป้นอ้อย ธารา มาบุญคง 9
59 ร้องเพลงภาษาจีน 47 432 ครูอรรถพล แซ่ย่าง ครูหลี่ เฟยอิง ครูบงกชมาศ แดงมณี 8
60 Astro Fast Track (A.F.) 25 325 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู 8
61 บรรณารักษ์น้อย 25 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางจิรัชญา สารีโท 7
62 รักการออม 25 ธนาคารโรงเรียน ครูลัดดาภา รสสุธรรม 7
63 พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 745 ครูวรรชมน พิศาลเศรษฐกุล 7
64 โครงงานวิทยาศาสตร์ 25 347 คุณครูเพ็ญลภา การีกลิ่น 8
65 ความจริงของชีวิต 50 569 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ 7
66 นักบัญชีน้อย 25 743 นางเจริญศรี ม่วงพิณ 8
67 ธรรมะศึกษา 25 117 ครูกิตติมา ธนิษวงศ์ 8
68 นิทานคุณธรรม 50 ตึก 1 ห้อง 112 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง 9
69 ComputerHardware 50 224 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ นายภาณุพงษ์ ซุคคาน 9
70 Garage band (Guitar club) 25 435 Mr.tim Carroll 8
71 ภาษากับความเชื่อ 25 555 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต สุทธิลักษณ์ 9
72 ตะกร้อ 25 สนามตะกร้อ นายเศกสม เชื้อสุวรรณ 9
73 วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความสนใจ 50 433 ครูมณฑา แสงสุกใส ครูสุรัตนา ภู่แก้ว 8
74 Movie Club (IP) 25 438 Werners - 9
75 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 50 434 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ 9
76 YC เพื่อนที่ปรึกษา 9 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง 8
77 คลินิกหมอภาษา 50 ห้องสมุดวิชาการ นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม นางสาววรรณวิสา สมัยมาก 9
78 มุสลิมสัมพันธ์ (รับทุกศาสนา) 25 ห้องสารานุกรม ห้องสมุด นางศลิษา ร้อยศรี - 7
79 พลเมืองทันสื่อ 45 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ 9
80 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 2 25 434 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ 9
81 Enjoy By Comic 25 คอมพิวเตอร์ 1 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ 9
82 ยุวบรรณารักษ์ 25 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย 7
83 อ่านทำนองเสนาะ 50 548 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง 7
84 Music and Entertainment Club (EP) 25 232 Mr. Roque Ian Nevaliza 7
85 คณะกรรมการสภานักเรียน 15 ห้องคณะกรรมการนักเรียน อนุพงศ์ จูงใจ ราม เรือนทองดี 8
86 สร้างศิลป์ 50 311 นางศิริรัตน์ สาระกูล นายศักดิ์สุวรรณ อนุเคราะห์ 7
87 ห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน 50 326 ครูสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครูวิลาสินี ภายสันใจ 9
88 ศาสตร์ศิลป์เทสี 25 312 นางสาวดลนภา เทียนน้อย 9
89 IP scrabble club 25 438 T.Jacob Maier 8
90 เวทคณิต 50 561 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางนารินทร์ สุภสุข 7
91 SCI.D.I.Y 25 331 นายนาวิน แป้นเหลือ 7
92 Design my Blogger 50 คอมพิวเตอร์4 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ 7
93 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 25 สวนหินหน้าตึก 3 ครูสุปรานี ชนะโชติ 9
94 อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 25 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ 7
95 Little girl guide 50 567 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข 7
96 อักษรศิลป์ 25 568 นางสาววริศรา ไชยชนะ 9
97 รักดนตรี 50 ห้องดนตรี(อาคารกิจกรรม)​ นายประณต​ พวงลำเจียก นายกีรติ​ ไวยบุรี 9
98 Young Genius Science 1 25 G1 ครูสุรีพร วิทยาวราพงศ์ 7
99 Young Genius Science 2 50 G2 G3 ครูฐาปนี เทียนมาศ ครูโสรญา จันหวา 7
100 IP Cooking Club 50 428 Mr.Mikhail Rabotai ครู สุพัตรา นะรวยลาภ 8
101 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 25 331 นายนาวิน แป้นเหลือ 9
102 งานผ้าสักหลาด 25 743 คุณครูญาดา สืบจากปล้อง 8
103 AdvanceMaths 50 553 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต 7
104 ของเล่นวิทยาศาสตร์ 25 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ - 7
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9