ระบบกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมดที่นักเรียนสามารถเลือกได้
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม รับสมาชิกได้อีก(คน) ห้องเรียน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ ระดับชั้นที่รับ
1 ศิลปชีวภาพ 16 335 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ - - 8
2 แกะสลักผักและผลไม้ 7 411 นางสาวสาริณี มาป้อง 9
3 Content Creator 59 224 นายจิรกฤต เจนหัด นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช 8
4 Chom Market 2 558 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ 7
5 A- maths ม.ต้น 16 548 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต นางสาวปิยพร โทนะบุตร 7
6 เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา 50 554 นายประณต พวงลำเจียก นายกีรติ ไวยบุรี 7
7 คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ 9 547 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ 9
8 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 32 546 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข 7
9 A-Math ม.ปลาย 40 559 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ 8
10 ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก 5 556 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ 8
11 เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) 8 555 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสุรา 7
12 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย 47 557 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ 8
13 รู้จักตน..ค้นหาอาชีพ 5 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง 8
14 Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น 35 551 นางสุนีย์ ขันธวิธิ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง 9
15 สื่อสร้างสรรค์ พิชิตฝันก้าวไกล 44 568 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม 8
16 เพลงพื้นบ้านสำราญใจ 50 568 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม 8
17 ชุมนุมพยาบาล 2 7410 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา 8
18 ฟุตบอล(รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) 25 สนามฟุตบอล นายนิทัศน์ แป้นอ้อย นายธารา มาบุญคง 9
19 Little girl guide 4 565 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ 8
20 YC เพื่อนที่ปรึกษา 2 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง นางผ่องพรรณ แสงปิยะ 8
21 ธรรมศึกษา 36 ห้องกิจกรรมชุมนุม นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ 9
22 การอ่านทำนองเสนาะ 48 535 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง 7
23 รักษ์ภาษาไทย 24 569 นางพัชรี แก้วไสย 8
24 งานเย็บปักถักร้อย 3 742 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล 8
25 ห้องเรียนสีเขียว 20 326 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ นางสาวภัสสร สุดสมัย 8
26 CANVA สื่อสามารถ 6 ทางเชื่อมไปห้อง STEM ครูวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร 8
27 มุสลิมสัมพันธ์ 3 ห้องสารานุกรม นางสาวศลิษา ร้อยศรี 7
28 วงโยธวาทิต 3 316 นายสุมิตร ถามั่งมี นายชยกฤต ขำเถื่อน 9
29 สำลักข้อสอบจนล้น 34 347 นายสุรชา แสงทรัพย์ นางสาววนิชนันท์ สามสี 8
30 JP Yukata Custom 2 426 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล นางสาวภาวิณี รังทอง 9
31 Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" 42 บริเวณหน้าอาคาร 2 (หลังเสาธง) นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ นางสาวจริยา สรานันท์ 8
32 อานาปานสติ 25 321 นางสุปรานี ชนะโชติ 9
33 ระเบียบวินัยจอมสุรางค์ 18 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล 8
34 กวีเยาวชน 22 537 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว 9
35 ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน 17 516 วริศรา ไชยชนะ 7
36 เครื่องสายไทย 3 315 นางสาววาสนา สาระจันทร์ 9
37 GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 43 545 กนกวรรณ ไตรภพ นารินทร์ สุภสุข 9
38 ศิลปะวัฒนธรรมจีน 23 424 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา 8
39 คีตะมวยไทย 3 สารภี 4 กนกศรี พงษ์เทียน กนกศรี พงษ์เทียน - 9
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9