แสดงข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียนเป็นระดับชั้น
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่มา คิดเป็น(เปอร์เซนต์) ดูแยกห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0.00
รวมนักเรียนมาทั้งสิ้น 0 0.00