ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนสมาชิก ห้องสอน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ รายละเอียด
3 ชุมนุมนิยมไทย 9 5 - นางชูศรี ทิศาภาค นางนุชเนตร อัมพวา  1 รายละเอียด
137 คิดวิทย์ 7 0 343 ครูประภัสราภา จันทรวงศา   1 รายละเอียด
90 งานฝีมือDIYจีน 8 1 อาคาร 4 ห้อง424 ครูวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ Miss Li li jun วรรณกานต์ ชั้วทอง   1 รายละเอียด
5 หมากกระดาน 9 0 โต๊ะม้าหิน ข้างโรงยิมส์ นายนรินทร์ แสงสุกใส   1 รายละเอียด
6 ปิงปอง 9 0 ห้องโสต อาคาร 4 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ   1 รายละเอียด
8 English Club (EP) 7 0 236/1-2 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครูชาวต่างชาติ EP  1 รายละเอียด
9 คำคมภาษาไทย 9 -2 534 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ นางสาวกนกรัตน์ สิทธา  1 รายละเอียด
10 กวีเยาวชน 7 26 549 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ นางสาวจรรยา เกิดแก้ว  1 รายละเอียด
11 เครื่องบินกระดาษพับ 7 -1 บริเวณหลังอาคาร 3 ธีรรัตน์ ไตรเดช   1 รายละเอียด
13 ชุมนุมกรีฑา 7 -2 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
14 ภาษาไทย 7 0 536 นางพัชรี แก้วไสย   1 รายละเอียด
15 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.ต้น 7 1 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ หาญวีระ   1 รายละเอียด
17 VR Imagine 3 -6 มัลติมีเดีย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์  1 รายละเอียด
19 สื่อสร้างสรรค์ 8 -3 535 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร นางสาวกนกพร โพคณารักษ์   1 รายละเอียด
20 ทักษะชีวิต 8 11 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์  1 รายละเอียด
23 ซิลค์สกรีน 7 -9 313 นายธนากร ศรีครุฑ   1 รายละเอียด
24 นาฏศิลป์ 7 -28 531(นาฏศิลป์) นางอนันตภา พิบูลย์ นางสาวทิพาดา ลิมป์ประเสริฐกุล  1 รายละเอียด
25 วารสารสารภีสัมพันธ์ 8 -1 ห้องประชาสัมพันธ์(วารสาร) นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางดวงพร เฉลยนาค  1 รายละเอียด
26 ดนตรีสากล 9 -50 317 นายสุมิตร ถามั่งมี นายพีรวัส ปั้นทองคำ  1 รายละเอียด
113 BASIC MATH. M4 4 10 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล   1 รายละเอียด
28 กีฬายิงธนู 8 0 สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
29 HELLO O-net TEDETคณิต (รับเฉพาะนักเรียนม.3) 3 30 556 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  1 รายละเอียด
30 เปตอง 9 -2 สนามกีฬาเปตอง นายชยพล หงษ์ภู่   1 รายละเอียด
31 ผู้ตัดสินกรีฑา 9 2 412 ครูศยามล ผูกมิตร   1 รายละเอียด
33 Sudoku สนุกไปกับซุโดคุ 9 0 545 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ  1 รายละเอียด
34 คณิตหลุดกรอบ 7 2 544 นางวิจิตรา ป้อมนาค นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต  1 รายละเอียด
35 วอลเลย์บอล 9 7 โรงยิมส์ ครูประภารัตน์ เมฆแสงศรี ครูกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์  1 รายละเอียด
36 Amath 8 22 552 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร  1 รายละเอียด
37 Amath 7 3 546 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวปิยพร โทนะบุตร  1 รายละเอียด
1007 อย.น้อย 9 -5 344 นางสาวภัสสร สุดสมัย   1 รายละเอียด
38 คณิตศาสตร์ศิลป์กับงานเส้นด้าย 7 19 557 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  1 รายละเอียด
39 เติมเต็มคณิตศาสตร์ 7 -2 566 อร่าม ภาคกาย   1 รายละเอียด
40 เรารักบาส 9 -18 สนามบาสเกตบอล ครูอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครูกนกศรี พงษ์เทียน  1 รายละเอียด
41 Biology Excellent 8 16 G5 ครูสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ครูภัทรฉัตร บุญเทียม  1 รายละเอียด
42 พยาบาล 9 -4 7410 ครูจริยาภรณ์ อังศิริจินดา   1 รายละเอียด
43 สร้างสรรค์งานประดฺิษฐ์ 8 2 อาหาร2 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล   1 รายละเอียด
45 Science Fun Club (EP) 7 -6 233 Ms.Grace Estrelles   1 รายละเอียด
46 "EP สาร" 7 -8 ห้องสมุด EP นาง นงรัฐ จิตโอฬาร นาย ปฏิรูป พลหอม  1 รายละเอียด
47 ASEAN Club (EP) 7 -5 234 Ms. Jocelyn L. Jabonite   1 รายละเอียด
48 Computer Club (EP) 7 -19 EP Computer (ห้องคอมฯEP) Mr.Ryan James A. Jimenez   1 รายละเอียด
49 Science show 7 7 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง  1 รายละเอียด
50 English Words Bank 8 4 437 ครูนภัทรวิชญ์ โอริส   1 รายละเอียด
1013 English Words Bank 7 0 437 ครูกรรณิกา มะลิดา ครูจีราพรรณ สถิตย์เสถียร  1 รายละเอียด
51 D.I.Y. 9 2 547 ครูอภินุช พรมทา ครูชนนิกานต์ สามสี  1 รายละเอียด
52 Move your steps 9 -24 บริเวณใต้อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ครูวรินทร แทนคำ ครูพาทินธิดา การะวงศ์   1 รายละเอียด
54 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7 -1 341 นายสมพร ชอบทำดี   1 รายละเอียด
55 Crossword 9 -1 โสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ครูอรสา ภู่ทองงาม ครูจารุวรรณ เติมสุข  1 รายละเอียด
56 No Homework 6 2 โรงอาหาร นางนงพะงา อุปถัมภ์   1 รายละเอียด
57 จิตอาสายุวกาชาด 8 8 หน้าอาคาร 4 ครูอำไพ อ้อสุวรรณ   1 รายละเอียด
58 เกมความรู้ 8 3 เกษตร 2 ครูทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์   1 รายละเอียด
59 เคมีคลินิก 8 15 321 ครูวราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล   1 รายละเอียด
60 ดนตรีไทย 9 12 ห้องดนตรีไทย นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร   1 รายละเอียด
61 Love English 2 9 422 (รับเฉพาะม.2) นางวรลักษณ์ หาญวีระ   1 รายละเอียด
62 ชุมนุมประดิษฐ์ประดอย 8 10 อาหาร1 (อาคาร6) นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล   1 รายละเอียด
63 ติวโจทย์สังคมศึกษาแนวใหม่ 8 -7 ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ชั้น 3 นางสาววราภรณ์ กลับเป็นสุข -   1 รายละเอียด
65 วัฒนธรรมญี่ปุ่น 9 -9 425 ครูพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูภาวิณี รังทอง ครูไข่มุข นิ่มตระกูล  1 รายละเอียด
66 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 9 1 111 นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง   1 รายละเอียด
140 ทดลองฟิสิกส์ 8 0 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์   1 รายละเอียด
69 ภาษาเกาหลี 9 0 - นางกัลยา วงษ์สุวรรณ นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร  1 รายละเอียด
70 ท่องไปในอาเซียน 9 0 - นางสุนีย์ ขันธวิธิ   1 รายละเอียด
72 คอมพิวเตอร์หรรษา 9 -13 คอมพิวเตอร์ 2 นางเรณู ขวัญแก้ว นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม  1 รายละเอียด
73 หนอนหนังสือ 4 13 ห้องวิชาการ ครูนงลักษณ์ ดีวงษา   1 รายละเอียด
77 ภูมิประวัติ 8 1 113 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม   1 รายละเอียด
78 วิทย์สุนทรีย์ 8 8 335 ครูธีระรัตน์ อุบลรัตน์   1 รายละเอียด
80 ตัดต่อวีดีโอ 8 0 คอมพิวเตอร์3 ตันติวรรณ แสงแก้ว   1 รายละเอียด
83 พุทธธรรมนำชีวิต 7 25 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นาวสาวธนพร พันเพ็ง  1 รายละเอียด
86 ภาพยนตร์จีนวิจักษ์ 8 2 423 ครูเซียวหยาง ภาษาจีน ครูเหยาหยู่   1 รายละเอียด
133 FIFA บอลchom 9 0 สนามบอล นิทัศน์ แป้นอ้อย ธารา มาบุญคง  1 รายละเอียด
88 ร้องเพลงภาษาจีน 8 3 432 ครูอรรถพล แซ่ย่าง ครูหลี่ เฟยอิง   1 รายละเอียด
93 Astro Fast Tract (A.F.) 8 -1 325 นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์ นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์  1 รายละเอียด
94 บรรณารักษ์น้อย 9 0 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางจิรัชญา สารีโท   1 รายละเอียด
95 ช่างในบ้าน 7 0 518 นายสมคิด ทองมั่น   1 รายละเอียด
96 รักการออม 7 0 ธนาคารโรงเรียน ครูลัดดาภา รสสุธรรม   1 รายละเอียด
114 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 7 2 745 ครูวรรชมน พิศาลเศรษฐกุล   1 รายละเอียด
1002 โครงงานวิทยาศาสตร์ 8 7 347 คุณครูเพ็ญลภา การีกลิ่น   1 รายละเอียด
1003 ไทยหรรษาภาษาพาเพลิน 7 -1 569 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์  1 รายละเอียด
98 นักบัญชีน้อย 8 22 743 นางเจริญศรี ม่วงพิณ   1 รายละเอียด
100 ธรรมะศึกษา 8 -2 117 ครูกิตติมา ธนิษวงศ์   1 รายละเอียด
103 นิทานคุณธรรม 7 -4 ตึก 1 ห้อง 112 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ   1 รายละเอียด
1016 ComputerHardware 9 -2 224 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ นายภาณุพงษ์ ซุคคาน  1 รายละเอียด
104 Garage band (Guitar club) 8 0 435 Mr.tim Carroll   1 รายละเอียด
106 ภาษากับความเชื่อ 9 -3 555 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต สุทธิลักษณ์   1 รายละเอียด
109 ตะกร้อ 9 -4 สนามตะกร้อ นายเศกสม เชื้อสุวรรณ   1 รายละเอียด
110 วัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความสนใจ 9 -3 433 ครูมณฑา แสงสุกใส ครูสุรัตนา ภู่แก้ว  1 รายละเอียด
111 Movie Club (IP) 9 -1 438 Werners -   1 รายละเอียด
112 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (Student Exchange Program) 9 -2 434 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ  1 รายละเอียด
115 YC เพื่อนที่ปรึกษา 8 1 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง   1 รายละเอียด
117 คลินิกหมอภาษา 9 0 ห้องสมุดภาษาไทย 537 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม นางสาววรรณวิสา สมัยมาก  1 รายละเอียด
1006 มุสลิมสัมพันธ์ (รับทุกศาสนา) 7 1 ห้องสารานุกรม ห้องสมุด นางศลิษา ร้อยศรี -   1 รายละเอียด
118 พลเมืองทันสื่อ 9 1 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ  1 รายละเอียด
119 Short Film Club 9 -18 อาคารเรียน 1 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
122 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 9 -2 คอมพิวเตอร์ 1 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์   1 รายละเอียด
125 ยุวบรรณารักษ์ 7 -4 ห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย   1 รายละเอียด
126 อ่านทำนองเสนาะ 7 40 548 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง  1 รายละเอียด
127 Music and Entertainment Club (EP) 7 -8 232 Mr. Roque Ian Nevaliza   1 รายละเอียด
128 คณะกรรมการสภานักเรียน 8 -29 ห้องคณะกรรมการนักเรียน อนุพงศ์ จูงใจ ราม เรือนทองดี  1 รายละเอียด
136 สร้างศิลป์ 7 0 311 นางศิริรัตน์ สาระกูล   1 รายละเอียด
139 ชีววิทยารอบรู้ 8 0 334 ครูศิริพร ชนะพาล   1 รายละเอียด
142 ห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน 9 -9 326 ครูสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครูวิลาสินี ภายสันใจ  1 รายละเอียด
143 ศาสตร์ศิลป์เทสี 9 0 312 นางสาวดลนภา เทียนน้อย   1 รายละเอียด
144 scrabble 8 1 438 T.Charles chally   1 รายละเอียด
145 เวทคณิต 7 21 561 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางนารินทร์ สุภสุข  1 รายละเอียด
147 ROV (Enjoy) 7 -2 คอมพิวเตอร์4 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์  1 รายละเอียด
150 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 9 -1 สวนหินหน้าตึก 3 ครูสุปรานี ชนะโชติ   1 รายละเอียด
149 อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 7 0 346 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ -   1 รายละเอียด
199 Got Games English 8 4 567 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข  1 รายละเอียด
1004 Muslim Friendly (ทุกศาสนา) 7 5 ห้องสารานุกรม (ห้องสมุด) นางนัฏฐา เซ็นเสถียร   1 รายละเอียด
1005 อักษรศิลป์ 9 5 568 นางสาววริศรา ไชยชนะ   1 รายละเอียด
1008 รักดนตรี 9 -4 ห้องดนตรี(อาคารกิจกรรม)​ นายประณต​ พวงลำเจียก นายกีรติ​ ไวยบุรี   1 รายละเอียด
1009 Young Genius Science 1 7 0 G1 ครูสุรีพร วิทยาวราพงศ์   1 รายละเอียด
1010 Young Genius Science 2 7 -1 G2 G3 ครูฐาปนี เทียนมาศ ครูโสรญา จันหวา  1 รายละเอียด
1012 Culture Club 9 2 436 Mr.Mikhail Rabotai   1 รายละเอียด
1015 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 9 -1 331 นายนาวิน แป้นเหลือ   1 รายละเอียด
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9
สถานะ=1คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว สถานะ=0คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม